Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.) (zwane dalej Rozporządzeniem), przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.:  1. Skonsolidowane raporty kwartalne:- Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 23.05.2018r.- Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 22.11.2018r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku - 21.09.2018r.

3. Raporty roczne:- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017r. - 20.04.2018r.Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, PPH KOMPAP S.A. oświadcza, że nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-17 Waldemar Lipka Prezes Zarządu