Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PPH KOMPAP S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2018r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której postanowiła nie powoływać Komitetu Audytu, lecz powierzyć Radzie Nadzorczej pełnienie jego funkcji w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE. Rada Nadzorcza powyższą uchwałę podjęła mając na względzie, iż w Spółce zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:  

nieprzekroczenia dwóch następujących wielkości na koniec lat obrotowych 2015-2017:

? 34 000 000 zł ? w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

? 50 osób ? w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.Ponadto Rada Nadzorcza podjęła w dniu 19 lutego 2018r. uchwałę o przyjęciu polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie i podmioty powiązane z tą firmą dozwolonych usług niebędących badaniem obowiązujących w PPH Kompap S.A. oraz grupie kapitałowej Kompap S.A. Uchwała ta ma zastosowanie do wyboru audytorów i badania sprawozdań za rok 2018 i kolejne lata.

 


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu