Raport bieżący nr 27/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Laskowicach, informuje, iż w dniu 1 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 1/2020 dot. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku bilansowego Spółki za rok 2019. Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd PPH KOMPAP S.A. wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za 2019 rok w kwocie 1.404.148,80 zł (słownie: jeden milion czterysta cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych 80/100), tj. 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2019 w kwocie 436.315,95 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych 95/100) przeznaczona została na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Ponadto Zarząd PPH KOMPAP S.A. w dniu 1 czerwca 2020r. podjął uchwałę nr 2/2020 dot. wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysków zatrzymanych za lata poprzednie. Zarząd spółki wnosi o przeznaczenie zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w wysokości 6.599.288,64 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 64/100) na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

Powyższe propozycje dotyczące podziału zysku za rok 2019 oraz zysków zatrzymanych za lata poprzednie będą rekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które podejmie zgodnie ze swoimi uprawnieniami ostateczną decyzje w tej sprawie. Rekomendację przedstawioną przez Zarząd zaopiniuje w odrębnej uchwale także Rada Nadzorcza Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-02 Waldemar Lipka Prezes Zarządu