Raport bieżący nr 36/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, działając na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 lipca 2020 roku podjęta została uchwała w sprawie wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 1 825 393,44 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści cztery grosze), co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,39 zł (trzydzieści dziewięć groszy) na jedną akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 4 680 496.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) - na dzień 16 lipca 2020 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 13 sierpnia 2020 roku.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-03 Waldemar Lipka Prezes Zarządu