Raport bieżący nr 37/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 lipca 2020 roku wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ :

1. Waldemar Ryszard Lipka – 1.249.300 akcji, co uprawnia do 1.249.300 głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, które stanowią 26,69 % w ogólnej liczbie głosów, a na tym ZWZ stanowiły 32,22 % głosów;

2. "GRAND” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni – 294.000 akcji, co uprawnia do 294.000 głosów, które stanowią 6,28 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 7,58 % głosów;

3. Danuta Knabe – 955.482 akcji, co uprawnia do 955.482 głosów, które stanowią 20,41 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 24,64 % głosów;

4. Witold Knabe – 327.669 akcji, co uprawnia do 327.669 głosów, które stanowią 7,00 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 8,45 % głosów;

5. Edward Łaskawiec – 940.400 akcji co uprawnia do 940.400 głosów, które stanowią 20,09 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 24,25 % głosów;

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-03 Waldemar Lipka Prezes Zarządu