Raport bieżący nr 44/2020

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2020r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Spółkę GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Waldemarem Lipką.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Waldemar Lipka posiada 1.296.200 szt. akcji Emitenta, a spółka z nim powiązana, tj. Grand Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni posiada 247.700 szt. akcji Emitenta, co daje łącznie 1.543.900 szt. akcji, co stanowi 32,9886% w kapitale zakładowym i 32,9886 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (000ADV7KMD1YR0NA.zip).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-06 Waldemar Lipka Prezes Zarządu