Raport bieżący nr 12/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP S.A. ("Spółka”, "Emitent”), informuje, iż otrzymał w dniu 3 lutego 2021r. od biegłego rewidenta – KPW Audyt Sp. z o.o. Sprostowanie do "Raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kompap” Spółka Akcyjna” sporządzonego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, datowanego na 15 września 2020 r.”

Biegli poinformowali, że wydany w dniu w dniu 15 września 2020 r. przez kluczowego biegłego rewidenta Ryszarda Łyszczka (nr rej. 4 808) raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kompap” Spółka Akcyjna zawierał następującą nieścisłość o charakterze powołania się na podstawy sporządzanej sprawozdawczości:

W akapicie "Wprowadzenia” raportu przytoczono następujący zapis: "Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa”, podczas gdy zgodnie ze wzorami opublikowanymi przez PIBR, stanowiącymi przykłady raportów, zapis ten powinien być: "Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej”.

W akapicie raportu "Wniosek” przytoczono następujący zapis: "Na podstawie przeprowadzonego przeglądu, nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że załączone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień 30 czerwca 2020r. oraz jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości”, podczas gdy zgodnie ze wzorami opublikowanymi przez PIBR, stanowiącymi przykłady raportów, zapis ten powinien być: "Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że załączone śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonego w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej”.

Skorygowany o wyżej wymienioną omyłkę raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kompap” Spółka Akcyjna, zmieniający raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki wydanego w dniu 15 września 2020 roku - stanowi załącznik do Sprostowania. Tym samym opublikowany wcześniej raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kompap” Spółka Akcyjna podpisany w dniu 15 września 2020 r. został anulowany i nie należy się nim posługiwać

Sprostowanie do "Raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kompap” Spółka Akcyjna” sporządzonego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, datowanego na 15 września 2020 r.” oraz skorygowany w powyższym zakresie "Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP Spółka Akcyjna” stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Powyżej opisane i zastosowane zmiany nie wpływają na treść pierwotnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. Jednakże w związku z wskazanymi powyżej kwestiami Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kompap” Spółka Akcyjna wydany w dniu 15 września 2020 r. został anulowany i nie należy się nim posługiwać.

 

ZAŁĄCZNIKI (000B2O2I4TUQ90BJ.zip).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-03 Waldemar Lipka Prezes Zarządu