Raport bieżący nr 25/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Laskowicach informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 marca 2021 roku, dokonała powołania w drodze kooptacji, na podstawie § 18 b ust. 2 Statutu Spółki nowego członka Rady Nadzorczej - Pana Dariusza Lipki. Uchwała została podjęta w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Łopacińskiego, w wyniku złożonej w dniu 9 marca 2021r. rezygnacji. Nowo powołany członek Rady Nadzorczej będzie swoje czynności sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia PPH KOMPAP S.A.

Wykształcenie Pana Dariusza Lipki:
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sopocka Akademia Tenisowa - Rok ukończenia 2005

Doświadczenie zawodowe Pana Dariusza Lipki:
2021 – obecnie - Menadżer ds. rozwoju biznesu OZGraf S. A.
2020-2021 - Menadżer ds. rozwoju biznesu Grand Sp. z o.o.
2019 - Menadżer ds. rozwoju Imprimus Sp. z o.o.
2009-2019 - Własna działalność gospodarcza DLPLUS Dariusz Lipka.

Pan Dariusz Lipka nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki ani nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce ani osobie prawnej jako ich wspólnik lub członek organu (za wyjątkiem pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w OZGraf Olsztyńskich Zakładach Graficznych). Pan Dariusz Lipka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-18 Waldemar Lipka Prezes Zarządu