Raport bieżący nr 30/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP S.A. informuje, że w dniu 19 maja 2021r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, powołała Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu Audytu powoływani są na czas nieokreślony.

Do pierwszego składu Komitetu Audytu zostali powołani następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

- na Przewodniczącego Komitetu Audytu – Pan Edward Łaskawiec,
- na Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu – Pan Jakub Knabe,
- na Członka Komitetu Audytu – Pan Przemysław Danowski,
- na Członka Komitetu Audytu – Pan Marek Głuchowski,
- na Członka Komitetu Audytu – Pan Dariusz Lipka.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła w dniu 19 maja 2021r. uchwałę o zmianie procedury wyboru firmy audytorskiej, przyjętej Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 19 lutego 2018r. Procedury wyboru firmy audytorskiej przyjęte w/w uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2021r. będą miały zastosowanie do wyboru audytorów do przeprowadzenia przeglądów i badań sprawozdań finansowych za rok 2021 i kolejne.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu