Raport bieżący nr 38/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Laskowicach informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach działając na podstawie § 18b ust. 3 Statutu Spółki przedłużyło mandat członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Lipki – powołanego przez Radę Nadzorczą w dniu 18 marca 2021 roku, w miejsce byłego członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w trakcie kadencji – do końca kadencji jego poprzednika.

Informacje, o których mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostały przywołane w raporcie bieżącym nr 25/2021 dotyczącym powołania w/w osoby do Rady Nadzorczej w drodze kooptacji i do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 Waldemar Lipka Prezes Zarządu