Raport bieżący nr 57/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PPH Kompap S.A. z siedzibą w Laskowicach informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 września 2021 r. dokonała powołania w drodze kooptacji, na podstawie § 18 b ust. 2 Statutu Spółki nowego członka Rady Nadzorczej - Panią Agnieszkę Napiórkowską. Uchwała została podjęta w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Lipka, w wyniku złożonej rezygnacji z dnia 17 września 2021 r. Nowo powołany członek Rady Nadzorczej będzie swoje czynności sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia PPH KOMPAP S.A.

Wykształcenie:

2011-2013 – Executive MBA IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański,
2005-2006 – Uniwersytet Gdański w Gdańsku (Wydział Zarządzania), Studia Podyplomowe Rachunkowość i Finanse,
2000-2001 – Politechnika Gdańska w Gdańsku (Wydział Zarządzania i Ekonomii), Studia Podyplomowe Prawno Menedżerskie,
2016 – The Certified Government Auditing Professional (CGAP) Nr 5475,
2011 – Certyfikat Internal Controls Auditor (CICA) Nr 11012757,
2010 – The Instytut of Internal Auditors, egzamin CIA cz. I i II,
2009 – Egzamin z pozytywnym wynikiem dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
2004 – Ukończona Aplikacja kontrolerska – Najwyższa Izba Kontroli

Doświadczenie zawodowe:

2016-2019 – KOWR, Z-ca Dyrektora Biura Kontroli i Bezpieczeństwa Informacji / Biura Audytu i Kontroli,
2008-2016 – GK ENERGA, Audytor wewnętrzny / Dyrektor ds. nadzoru właścicielskiego i obsługi zarządu, Kierownik Projektów konsolidacji i przekształceń spółek,
2003-2008 – Najwyższa Izba Kontroli, Specjalista kontroli państwowej,
2008-2009 – ZEP-MOT Sp. z o.o. – Sekretarz / Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2010-maj 2015 – ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej,
2014-maj 2015 – Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Agnieszka Napiórkowska nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki ani nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce ani osobie prawnej jako ich wspólnik lub członek organu. Pani Agnieszka Napiórkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-22 Waldemar Lipka Prezes Zarządu