Raport bieżący nr 58/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Laskowicach informuje, że w dniu 20 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania następujących Członków Rady Nadzorczej w skład Komitetu Audytu Spółki: Panią Agnieszkę Napiórkowską oraz Pana Piotra Ciosk.

W związku z powyższym, skład Komitetu Audytu Spółki przedstawia się następująco:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu – Pan Edward Łaskawiec,

2. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu – Pan Jakub Knabe,

3. Członek Komitetu Audytu – Pan Piotr Ciosk,

4. Członek Komitetu Audytu – Pan Marek Głuchowski,

5. Członek Komitetu Audytu – Pani Agnieszka Napiórkowska.

Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-22 Waldemar Lipka Prezes Zarządu