Raport bieżący nr 24/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach informuje, że w dniu 27 maja 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych od Edwarda Łaskawiec o przekroczeniu 20% ogólnej liczby głosów w spółce PPH KOMPAP S.A.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (000A5F5FMTB2BIKB.zip).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-27 Waldemar Lipka Prezes Zarządu