Struktura akcjonariatu

Lp. Akcjonariusze (powyżej 5%) Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)

1

Waldemar Lipka

1 007 450

21,52%

1 007 450

21,52%

2

Grand Sp. z o.o.

337 750

7,22%

337 750

7,22%

3

OZGraf S.A.

92 935

1,99%

92 935

1,99%

4

BZGraf S.A.

64 076

1,37%

64 076

1,37%

Łącznie Pan Waldemar Lipka i spółki z nim powiązane (1-4)

1 502 211

32,09%

1 502 211

32,09%

5

Władysław Knabe

1 273 976

27,22%

1 273 976

27,22%

6

Warsaw Equity Investments Sp. z o.o.

634 705

13,56%

634 705

13,56%

7

Edward Łaskawiec

351 711

7,51%

351 711

7,51%

8

Pozostali akcjonariusze

917 893

19,61%

917 893

19,61%

Struktura akcjonariatu na dzień 7 listopada 2016 r.

Kapitał zakładowy Kompap SA o wartości 5 616 595,20 zł tworzy 4 680 496 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,20 zł, w tym:
80.000 akcje serii D
26.800 akcji serii E
1.093.200 akcji serii F
100.000 akcji serii G
340.000 akcji serii H
700.248 akcji serii I
2.340.248 akcji serii J

Ogólna liczba głosów na WZA: 4 680 496.