Struktura akcjonariatu

Lp. Akcjonariusze (powyżej 5%) Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)

1

Waldemar Lipka

1 023 067

21,85%

1 023 067

21,85%

2

Grand Sp. z o.o.

304 582

6,51%

304 582

6,51%

3

OZGraf S.A.*

108 400

2,32%

108 400

2,32%

4

BZGraf S.A.*

108 400

2,32%

108 400

2,32%

 

Łącznie Pan Waldemar Lipka i spółki z nim powiązane (1-4)

1 544 449

32,99%

1 544 449

32,99%

5

Łącznie Danuta i Witold Knabe w tym:

Danuta Knabe

Witold Knabe

1 283 151

 955 482

327 669

27,41%

 20.41%

7.00%

1 283 151

 955 482

327 669

27,41%

 20,41%

7.00%

6

Warsaw Equity Investments Sp. z o.o.

634 705

13,56%

634 705

13,56%

7

Edward Łaskawiec

358 835

7,67%

358 835

7,67%

8

Pozostali akcjonariusze

859 356

18, 36%

 859 356

18,36%

* z uwagi na fakt, że spółki OZGraf i BZgraf są spółkami zależnymi od emitenta, na zasadzie art. 364 par.2 w zw.z art 362 par.4 ksh nie wykonują prawa głosu z przedmiotowych akcji.

Struktura akcjonariatu na dzień 13 kwiecień 2018 r.

Kapitał zakładowy Kompap SA o wartości 5 616 595,20 zł tworzy 4 680 496 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,20 zł, w tym:
80.000 akcje serii D
26.800 akcji serii E
1.093.200 akcji serii F
100.000 akcji serii G
340.000 akcji serii H
700.248 akcji serii I
2.340.248 akcji serii J

Ogólna liczba głosów na WZA: 4 680 496.