Akcjonariusze PPH KOMPAP S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PPH KOMPAP S.A. wg stanu na dzień publikacji raportu kwartalnego  za I kwartał 2022 r., tj. na dzień 17 maja 2022 r.:

 

Akcjonariusze 
Liczba akcji
Udział w kapitale zakładowym
Liczba głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) Zmiany w strukturze własności od dnia opublikowania raportu rocznego za 2021 r., tj. od dnia 25 kwietnia 2022 r. 

Waldemar Lipka

1.482.950

31,68 %

1.482.950

31,68 %

Bez zmian

Grand Sp. z o.o.

32.921

0,70 %

32.921

0,70 %

Bez zmian

Łącznie Pan Waldemar Lipka i spółki z nim powiązane

1.515.871

32,38 %

1.515.871

32,38 %

Bez zmian

Łącznie Danuta i


Witold Knabe:


W tym Danuta Knabe


Witold Knabe

1.283.151
955.482


327.669

27,41 %
20,41%


7,00%

1.283.151
955.482


327.669

27,41 %
20,41%


7,00%

Bez zmian 

Edward Łaskawiec

1.065.272

22,75%

1.065.272

22,75%

Bez zmian  

 

Zestawienie stanu posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółki na dzień publikacji raportu kwartalnego  za  I kwartał 2022 r., tj. na dzień 17 maja 2022 r.:

 

Imię i nazwisko
Funkcja
Ilość akcji
Zmiana stanu posiadanych akcji od dnia opublikowania raportu rocznego za 2021 r., tj. od dnia 25 kwietnia 2022 r.

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE  

Waldemar Lipka  Prezes Zarządu  1.482.950 Bez zmian  

PODMIOTY ZWIĄZANE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI  

GRAND Sp. z o.o.   Spółka zależna od Prezesa Zarządu Waldemara Lipki  32.921 Bez zmian  

OSOBY NADZORUJĄCE  

Członek Rady Nadzorczej, który nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych   Przewodniczący Rady Nadzorczej  10.030 Bez zmian  
Marek Głuchowski   Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Nie posiada Bez zmian  
Edward Łaskawiec   Członek Rady Nadzorczej  1.065.272 Bez zmian  
Piotr Ciosk   Członek Rady Nadzorczej 3.268 Bez zmian  
Agnieszka Napiórkowska   Członek Rady Nadzorczej Nie posiada Bez zmian  

 

 

Skład Zarządu PPH KOMPAP S.A. w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia przekazania raportu kwartalnego za I kwartał  2022 r, tj. na dzień  17 maja 2022 r.:

- Waldemar Lipka- Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia przekazania raportu kwartalnego za I kwartał  2022 r., tj. na dzień 17 maja 2022 r.:

- Jakub Knabe– Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Marek Głuchowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- Edward Łaskawiec - Członek Rady Nadzorczej

- Piotr Ciosk - Członek Rady Nadzorczej

- Agnieszka Napiórkowska – Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Obecnie nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań i wierzytelności emitenta lub jednostek od niego zależnych, których wartość (oddzielnie oraz łącznie) stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych