POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Czym jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), obowiązujące w całej Unii Europejskiej (po okresie przejściowym) od 25 maja 2018 r., oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie RODO dotyczy wszystkich służbowych danych osobowych będących w posiadaniu Administratora, tj. w szczególności danych: dostawców towarów i usług (podwykonawców), klientów pracowników, współpracowników, a także kandydatów do pracy.

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania otrzymywanych danych osobowych, jest Kompap S.A. z siedzibą w Laskowicach (86-130), przy ul. Parkowej 56, z którym można się kontaktować wysyłając maila na adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

§  nawiązania współpracy z potencjalnym klientem w przypadku otrzymania jego danych osobowych na skutek wysyłki przez Administratora wiadomości poprzez e-mail (na podstawie art. 6 ust. 1f rozporządzenia RODO, jako uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu działań marketingowych),

§  podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy bądź w związku z realizacją umowy
z klientem, których stroną jest właściciel danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1b (zawarcie umowy) rozporządzenia RODO),

§  podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, bądź w związku z realizacją umowy
z dostawcą (usługi bądź produktu/towaru), w tym m.in. z podwykonawcami (na podstawie art. 6 ust. 1b (zawarcie umowy) rozporządzenia RODO),

§  nawiązania kontaktu z osobą, która przyśle swoje dane osobowe za pośrednictwem maila wskazanego na stronie internetowej https://kompap.pl/kontakt.html, bądź wizytówkach pracowników Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1f rozporządzenia RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest kontakt z potencjalnym klientem),

§  rekrutacji i zatrudnienia pracownika, na podstawie art. 6 ust. 1b (zawarcie umowy) rozporządzenia RODO,

§  zawarcia i realizacji postanowień umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych
(na podstawie art. 6 ust. 1b rozporządzenia RODO),

§  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym między innymi wobec pracowników i współpracowników w związku z płaceniem ich wynagrodzeń, podatków, odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ubezpieczaniem ich poza publicznym sektorem ubezpieczeniowym, oraz inne wymagane przepisami prawa, a także zapewnieniem nieobowiązkowych (w tym komercyjnych) świadczeń pracowniczych, jeżeli takie mają zastosowanie (na podstawie art. 6 ust. 1c rozporządzenia RODO),

§  dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1f rozporządzenia RODO).

 

Przez jaki okres czasu Administrator może przetwarzać dane osobowe?

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres:

§  50-ciu lub 10-ciu lat w przypadku umów o pracę,

§  6-ciu lat w przypadku umów cywilno-prawnych, w tym z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,

§  realizacji umowy z klientem oraz po jej zakończeniu tak długo, jak to wynika z odrębnych przepisów bądź postanowień stron,

§  do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń.

W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą do momentu realizacji celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody przez ich właściciela.

 

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

§  dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,

§  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

§  przenoszenia danych,

§  cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,

§  wniesienia skargi do prezesa organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/), w przypadku uchybień Administratora.

 

Czy Administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych?

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, orientację seksualną, przynależność do związków zawodowych, a także informacje o stanie zdrowia, czy dane genetyczne.

 

Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest to czynność dobrowolna i następuje wyłącznie za zgodą właściciela danych, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację wymienionych powyżej celów, w tym zawarcie i wykonanie umowy.

 

Komu Administrator może udostępnić dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem
w ramach realizacji celu przetwarzania, w tym m.in. dostawcom towarów i usług, podwykonawcom, a także zewnętrznemu biuru rachunkowemu, radcy prawnemu i bankom. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Czy Administrator przekazuje dane osobowe poza UE?

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Administrator nie dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (tzw. profilowania), nie monitoruje, ani nie zbiera informacji o aktywności na stronie internetowej.

 

Informacje dodatkowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej.

 

Wydanie: 25.03.2024 r.