Raport bieżący 30/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie (,,Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., informuje, iż uległ zmianie termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku. Decyzją Zarządu Spółki data przekazania przedmiotowego raportu do publicznej wiadomości, pierwotnie określona na 21 września 2018 r., zostaje zmieniona na dzień 24 września 2018 r.Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-24 Waldemar Lipka Prezes Zarządu