Raport bieżący 1/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) (zwane dalej Rozporządzeniem), przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku ? 16.05.2019r.

- Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku ? 15.11.2019r.2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku ? 16.09.2019r.3. Raporty roczne:

- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018r. ?16.04.2019r.Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, PPH KOMPAP S.A. oświadcza, że nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-10 Waldemar Lipka Prezes Zarządu