Raport bieżący 75/2019

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach (dawniej w Kwidzynie) ("Spółka Przejmująca”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2019, 20/2019, 33/2019 oraz 35/2019 informuje, że Zarząd Spółki powziął w dniu 31 grudnia 2019r., informację, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru dokonał rejestracji połączenia Emitenta ze spółką zależną pod firmą: IMPRIMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Laskowicach ("Spółka Przejmowana”). Reklama Połączenie Spółek nastąpiło zgodnie z treścią art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie poprzez przejęcie). Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca była właścicielem 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie miało miejsce w trybie art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższania kapitału zakładowego. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca przejęła swoją jednoosobową spółkę połączenie nastąpiło w ramach procedury uproszczonej przewidzianej w przepisach art. 516 § 6 k.s.h. Stosownie do treści art. 494 § 1 KSH Emitent wstąpił z dniem połączenia tj. z dniem 31 grudnia 2019 r. we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-31 Waldemar Lipka Prezes Zarządu