Raporty bieżące / Current reports

2011

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 30 grudnia 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniu 29 grudnia 2011r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 6.331 akcji. Cena zakupu wyniosła od 7,66 zł do 8,15 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 29 grudnia 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniu 28 grudnia 2011r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 3720 akcji. Cena zakupu wyniosła od 8,09 zł do 8,20 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 27 grudnia 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 20-27 grudnia 2011r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 37.183 akcji. Cena zakupu wyniosła od 6,66 zł do 8,69 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipki - Prezesa Zarządu Spółki, że Spółka GRAND Sp. z o.o. w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 13 - 20 grudnia 2011r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 13.894 akcji. Cena zakupu wyniosła od 6,69 zł do 7,32 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

Jednocześnie Waldemar Lipka poinformował w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz spółkach publicznych, że wskutek w/w transakcji zawartych przez Grand Sp. z o.o. w dniu 19 grudnia 2011r. łączny udział Waldemara Lipki i podmiotów z nim powiązanych w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PPH KOMPAP S.A. przekroczył 25 % ogólnej liczby głosów.

Przed zawarciem transakcji zakupu akcji przez Grand Sp. z o.o. z dnia 19 grudnia 2011r. Waldemar Lipka i Spółki z nim powiązane posiadały łącznie 1.169.621 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 24,99 % w kapitale zakładowym oraz 1.169.621 głosów, co stanowi 24,99 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, w wyniku wskazanych powyżej transakcji, Grand Sp. z o.o. w Sopocie posiada 265.147 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 5,66 % w kapitale zakładowym oraz 265.147 głosów, co stanowi 5,66 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Waldemar Lipka i Spółki z nim powiązane posiadają aktualnie 1.177.538 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 25,16 % w kapitale zakładowym oraz 1.177.538 głosów, co stanowi łącznie 25,16 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 12 grudnia 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które zostały potwierdzone - zrealizowane w dniach 7 - 12 grudnia 2011r. , zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 5.325 akcji. Cena zakupu wyniosła od 7,23 zł do 7,50 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 12 grudnia 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji, które zostały potwierdzone w dniach 7 - 12 grudnia 2011r. za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk nabył łącznie 3.760 akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, w cenie od 7,50 zł do 7,65 zł za akcję.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 12 grudnia 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka FRANET Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 7 - 8 grudnia 2011r. nabyła łącznie 2.698 akcji PPH KOMPAP S.A. Cena zakupu wyniosła od 7,23 zł do 7,48 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka FRANET Sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 2 grudnia 2011r. Białostockie Zakłady Graficzne SA w Białymstoku - Spółka zależna od emitenta dokonała całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej na podstawie Umowy o udzieleniu pomocy publicznej na ratowanie w formie pożyczki z dnia 2 września 2010r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Białostockimi Zakładami Graficznymi S.A. Wartość spłaconej pożyczki wraz z odsetkami wyniosła łącznie 2.680.535,44 zł, tj. przewyższa 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 28 listopada 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w dniu 28 listopada 2011r. za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk nabył łącznie 9.823 akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, w cenie od 7,19 zł do 7,60 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 23 listopada 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach 16 - 21 listopada 2011r. za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk nabył łącznie 2.409 akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, w cenie od 6,95 zł do 7,42 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że Rada Nadzorcza PPH KOMPAP SA na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2011 roku, powołała na Członków Zarządu Spółki Pana Pawła Stefanowskiego i Pana Grzegorza Morawskiego. Jednocześnie Panu Pawłowi Stefanowskiemu powierzono stanowisko Dyrektora Finansowego, a Panu Grzegorzowi Morawskiemu - Dyrektora do Spraw Handlowych Spółki.

Pan Paweł Stefanowski ur. 1968, posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim (1988-1994).

Dodatkowo ukończył Podyplomowe Studia Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (1998 r) oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości i Finansów na Wydziale Zarządzania UG (2005 r) zakończone uzyskaniem Certyfikatu Księgowego Ministerstwa Finansów.

Ponadto uczestniczył w licznych kursach i warsztatach menadżerskich z zakresu restrukturyzacji i zarządzania przedsiębiorstwami.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

01.2011 - nadal: Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy OZGRAF-Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA - spółka zależna od PPH KOMPA SA.

I.2010 - IV.2010 Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych i Realizacji Kontraktów AMONTEX Przedsiębiorstwo Montażowe Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Energomontaż Południe SA)

I.2001 -XII.2008 Grupa Kapitałowa Energomontaż Północ SA

01.2001 - 12.2003 - Dyrektor ds. finansowych, a następnie Dyrektor Oddziału EPSA W Gdyni;

01.2004 - 05.2007 - Dyrektor Finansowy - Energomontaż Północ Gdynia Sp. z o.o.;

05.2007 - 12.2008 - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy Energomontaż Północ Gdynia Sp. z o.o.;

III.1999 -X.2000 Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej Sp. z o.o. w Szczecinie;

III. 1997 - II.1999 Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy MG Probud SA -grupa Mostostalu Gdańsk SA

XII.1994 - II.1997 Analityk finansowy, Kierownik Biura, Prokurent - Classic Track Sp. z o.o. w Straszynie k. Gdańska (działalność w zakresie leasingu)

Ponadto od 2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu własnej spółki świadczącej usługi konsultingowe. Charakter i zakres tej działalności nie jest konkurencyjny w stosunku do działalności zarówno PPH KOMPAP SA jak i spółek zależnych grupy.

Pan Paweł Stefanowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu (poza pełnieniem funkcji członka zarządu w spółce zależnej od emitenta, tj. OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.). Pan Paweł Stefanowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Grzegorz Morawski, ur. 1965r., posiada wykształcenie średnie - jest absolwentem Technikum Elektryczno Mechanicznego w Gdańsku.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

06.2009 - nadal Kompap S.A. w Kwidzynie

Stanowisko : dyrektor handlowy

07.2003 - 05.2009 branża poligraficzna, firma: "Katrol" Sp. z o.o. w Grudziądzu;

stanowisko: v-ce prezes zarządu (06.2005 - 01.2009)

stanowisko: dyrektor ds. produkcji (07.2003 - 05.2005)

03.1999 - 06.2003 branża poligraficzna, firma: "Mirosław Gzella" w Laskowicach;

stanowisko: kierownik produkcji

07.1992 - 03.1999 branża poligraficzna, firma: P.W. "KOMAX" Sp. z o.o. w Grudziądzu;

stanowisko: mistrz

07.1985 - 09.1986 branża projektowa, firma: Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Gdańsku; projektowanie obiektów melioracyjnych;

stanowisko: stażysta, pomoc techniczna

Pan Grzegorz Morawski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu. Pan Grzegorz Morawski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 28 października 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka FRANET Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniu 21-27 października 2011r. nabyła łącznie 8.259 akcji PPH KOMPAP S.A. Cena zakupu wyniosła od 7,09 zł do 7,30 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka FRANET Sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 21 października 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka FRANET Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniu 17 i 20 października 2011r. nabyła łącznie 16.391 akcji PPH KOMPAP S.A. Cena zakupu wyniosła od 7,20 zł do 7,40 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka FRANET Sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Spółka PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 13 października 2011r. otrzymała zawiadomienie od Pana Władysława Knabe, który poinformował, że na sesji giełdowej w dniu 12 października 2011r. w wyniku trzech transakcji kupna nabył 1.650 akcji spółki PPH Kompap S.A., które stanowią 0,035 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że przed dokonaniem powyższych transakcji posiadał (w dniu 11 października 2011r.) 748.350 akcji PPH Kompap S.A., które stanowiły 15,989 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów. W wyniku powyższych transakcji Pan Władysław Knabe posiada obecnie 750.000 akcji PPH Kompap S.A., które stanowią 16,024 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że nie wyklucza zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby posiadanych akcji w zależności od sytuacji na giełdzie i środków finansowych, którymi będzie dysponował.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 6 października 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach 3 - 6 października 2011r. za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk nabył łącznie 3.588 akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, w cenie od 6,93 zł do 7,73 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 3 października 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniu 3 października 2011r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 1.868 akcji. Cena zakupu wyniosła od 7,40 zł do 7,73 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 27 września 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 26-27 września 2011r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 2.526 akcji. Cena zakupu wyniosła od 7,79 zł do 7,98 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie informuje, że z przyczyn technicznych do przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 sierpnia 2011r. Skonsolidowanego raportu półrocznego PS 2011 nie załączono przygotowanej opinii niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011r. oraz oświadczeń, o których mowa w § 90 ust. 1 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.).

W związku z powyższym, w uzupełnieniu skonsolidowanego raportu półrocznego PS 2011 opublikowanego w dniu 30 sierpnia 2011r. przekazujemy w załączeniu do niniejszego raportu: Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku oraz oświadczenia Zarządu Spółki nt. rzetelności sporządzonego sprawozdania oraz prawidłowości wyboru biegłego rewidenta.

Załączniki:

Plik Opis

Raport przegląd jednostkowy KOMPAP S.A..pdf;Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku

Oświadczenie dot. biegłych I półrocze 2011.pdf;Oświadczenie Zarządu dot. biegłych

Oświadczenie dot. rzetelności sprawozdań za I półrocze 2011.pdf;Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań


Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie (Emitent) informuje, iż w dniu 26 września 2011r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta - Spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie. Podwyższony kapitał zakładowy wynosi 11.700.000 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1.170.000 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitent objął 100.000 nowych akcji imiennych serii B w kapitale zakładowym spółki zależnej po cenie 10 zł każda, łącznej wartości 1.000.000 zł. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej PPH KOMPAP S.A. posiada łącznie 1.009.500 akcji Spółki zależnej, co stanowi 86,28 % w kapitale zakładowym spółki i uprawniającej do wykonywania 1.009.500 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 86,28 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 26 września 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w dniu 26 września 2011r. za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk nabył łącznie 3.235 akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, w cenie od 7,45 zł do 7,71 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 22 września 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 19-20 września 2011r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 5.080 akcji. Cena zakupu wyniosła od 7,70 zł do 8,00 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 14 września 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, oraz w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz spółkach publicznych, od Pana Waldemara Lipki - Prezesa Zarządu Spółki, że wskutek transakcji zawartych w dniach 12.09.2011r. - 13.09.2011r. za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, Spółka GRAND Sp. z o.o. w Sopocie zwiększyła stan posiadania akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie o 3.831. Cena akcji wyniosła od 7,21 zł do 8,00 zł za akcję.

Jednocześnie Waldemar Lipka oświadczył, że wyniku przedmiotowych transakcji udział Spółki Grand Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PPH KOMPAP S.A. przekroczył 5% ogólnej liczby głosów.

Przed zawarciem transakcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu Grand Sp. z o.o. w Sopocie posiadała 232.623 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 4,97 % w kapitale zakładowym oraz 232.623 głosów, co stanowi 4,97 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, w wyniku wskazanych powyżej transakcji, Grand Sp. z o.o. w Sopocie posiada 236.454 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 5,05 % w kapitale zakładowym oraz 236.454 głosów, co stanowi 5,05 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Waldemar Lipka poinformował, że posiada 862.228 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 18,42 % w kapitale zakładowym oraz 862.228 głosów, co stanowi 18,42 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Waldemar Lipka i Spółka Grand Sp. z o.o. (spółka zależna) posiadają 1.098.682 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 23,47 % w kapitale zakładowym oraz 1.098.682 głosów, co stanowi łącznie 23,47 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Niezależnie od obowiązku przekazania informacji o przedmiotowej transakcji wynikającego z przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz spółkach publicznych, obowiązek przekazania powyższych informacji wynika także z art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi z uwagi na fakt, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 12 września 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 6-9 września 2011r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 4.317 akcji. Cena zakupu wyniosła od 7,90 zł do 8,25 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie, zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), informuje, że Spółka PPH KOMPAP S.A. w dniu 27 lipca 2011 nabyła od spółki zależnej OZGraf Olsztyńskie zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie 667.250 akcji imiennych serii A Spółki Białostockich Zakładów Graficznych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000148154 (zwanych dalej "Akcjami").

Wartość nominalna akcji wynosi 10 zł za każdą akcję (łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosi 6.672.500 zł). Nabyte Akcje stanowią 85% kapitału zakładowego Spółki (który łącznie wynosi 7.850.000 zł i dzieli się na 785.000 akcji o wartości 10 zł każda) oraz dają prawo do 667.250 głosów, co stanowi 85% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Nabycie Akcji nastąpiło za cenę w łącznej kwocie 6.739.225 zł (10,10 zł za jedną akcję). Zapłata nastąpi w terminie do dnia 30 lipca 2012r. i sfinansowana będzie ze środków własnych Spółki lub z kredytu.

Spółka PPH KOMPAP S.A. jest spółką dominującą w stosunku do zbywcy Akcji (posiada 85% w kapitale zakładowym i 85% głosów na Walnym Zgromadzeniu). Prezes Zarządu emitenta jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.

Zakup Akcji Białostockich Zakładów Graficznych S.A. z siedzibą w Białymstoku ma charakter inwestycji długoterminowej, strategicznej i stanowi realizację celów akwizycyjnych Spółki oraz ma na celu uporządkowanie struktury grupy kapitałowej PPH KOMPAP S.A.

Na mocy przedmiotowej umowy sprzedaży akcji, PPH KOMPAP S.A. przejął ciążące na zbywcy OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. zobowiązania inwestycyjne, obejmujące podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 3.000.000 zł w okresie 36 miesięcy ze środków własnych, w tym w okresie 12 miesięcy od zawarcia Umowy - w kwocie 1.000.000 zł, zobowiązanie dotyczące utrzymania stanu zatrudnienia w Spółce w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, zobowiązanie w przedmiocie nieobniżenia kapitału zakładowego Spółki w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, ograniczenia zbywania akcji w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zobowiązanie, iż w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie zaniecha podstawowej działalności gospodarczej polegającej na druku książek, oraz że w tym okresie nie zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne ani nie zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu Spółki, nie dokona zbycia całości lub części swojego majątku, które spowodowałoby, że Spółka zostałaby pozbawiona możliwości prowadzenia swojej podstawowej działalności gospodarczej, a nadto, że w razie zbycia w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy środków trwałych o wartości księgowej netto jednego środka trwałego przekraczającej 50.000 zł, wówczas kwoty równe wpływom ze zbycia zostaną ponownie zainwestowane w środki trwałe Spółki. Nadto emitent przejął zobowiązania zbywcy obejmujące sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji poszczególnych zobowiązań oraz zwolnił zbywcę z zobowiązań ciążących na nim na podstawie Umowy, zgodnie z art. 392 k.c. w zakresie klauzul gwarancyjnych (kwoty) wykonania zobowiązań w postaci obowiązku zapłaty określonych kwot na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, przy czym łączna suma kwot zapłaconych przez kupującego z tytułu klauzul gwarancyjnych nie może być wyższa niż cena zakupu Akcji przez zbywcę , tj. kwota 6.672.500,00 zł, z jednoczesnym zastrzeżeniem możliwości dochodzenia odszkodowania za zasadach ogólnych zgodnie z k.c. w razie poniesienia szkody przewyższającej wysokość poniesionych kwot gwarancyjnych.

Jednocześnie w związku z nabyciem przedmiotowych Akcji PPH KOMPAP S.A. stosownie do zapisów Umowy sprzedaży Akcji zawartej pomiędzy OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. a Skarbem Państwa, przyjął i zobowiązał się przestrzegać zobowiązania że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy nie zbędzie Akcji, chyba że Skarb Państwa wyrazi na to zgodę w formie pisemnej oraz przyjął na siebie odpowiedzialność solidarną wobec Skarbu Państwa z tytułu zobowiązań OZGraf wynikających z Umowy.

Wskazane powyżej nabycie aktywów spełnia przesłanki do uznania ich za aktywa o znacznej wartości, albowiem ich wartość przekracza 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Przed opisaną powyżej transakcją zakupu Akcji PPH KOMPAP S.A. nie posiadał akcji Białostockich Zakładów Graficznych S.A.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 25 lipca 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 21-25 lipca 2011r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 5.142 akcje. Cena zakupu wyniosła od 9,62 zł do 10,00 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 18 lipca 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 15-18 lipca 2011r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 4.905 akcji. Cena zakupu wyniosła od 10,00 zł do 10,29 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 36/2011
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 14 lipca 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach 8 - 14 lipca 2011r. za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk nabył łącznie 1.404 akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, w cenie od 9,99 zł do 10,10 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Pan Waldemar Lipka poinformował, że posiada na dzień dzisiejszy 862.228 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 18,42 % w kapitale zakładowym oraz 862.228 głosów, co stanowi 18,42 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto poinformował, że Spółka Grand Sp. z o.o. w Sopocie (spółka zależna) posiada 211.095 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 4,51 % w kapitale zakładowym oraz 211.095 głosów, co stanowi 4,51 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Waldemar Lipka i Spółka Grand Sp. z o.o. (spółka zależna) posiadają 1.073.323 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 22,93 % w kapitale zakładowym oraz 1.073.323 głosów, co stanowi łącznie 22,93 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 35/2011
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 14 lipca 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 8-14 lipca 2011r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 2.965 akcji. Cena zakupu wyniosła od 9,90 zł do 10,17 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 11 lipca 2011r. powziął informację, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, iż w dniach 16 i 17 czerwca 2011r. Członek Rady Nadzorczej Spółki dokonał zakupu na rynku regulowanym, na GPW w Warszawie, łącznie 10.030 akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, po cenie w przedziale 10,34 zł - 10,40 zł za akcję. Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 29 czerwca 2011r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 z późn. zm.) oraz stosownie do § 17 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy "PKF Audyt" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17 Oddział Regionalny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Heweliusza 11, do badania sprawozdania finansowego PPH KOMPAP S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP S.A. według stanu ba dzień 31 grudnia 2011r., a także do przeglądu sprawozdania finansowego śródrocznego PPH KOMPAP S.A. według stanu na dzień 30 czerwca 2011r. oraz do przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego śródrocznego Grupy Kapitałowej KOMPAP S.A. według stanu na dzień 30 czerwca 2011r. Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (lista KIBR) pod nr 548.

Dotychczas PPH KOMPAP SA nie korzystał z usług wyżej wymienionego podmiotu.

Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 27 czerwca 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 20 - 27 czerwca 2011r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 10.280 akcji. Cena zakupu wyniosła od 9,26 zł do 10,64 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 14 czerwca 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 7-13 czerwca 2011r. zwiększyła stan posiadania akcji PPH KOMPAP S.A. łącznie o 2.850 akcji. Średnia cena zakupu wyniosła 10,60 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA, działając na podstawie §3 ust.1 i § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), w związku wystąpieniem omyłki w treści Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych stanowiącego element Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego QS 1/2011.opublikowanego w dniu 16 maja 2011r., w części dotyczącej przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, niniejszym dokonuje korekty wyżej wymienionego sprawozdania. Korekta Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych stanowiącego element Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego QS 1/2011 znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

Plik

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 27 maja 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach 26 - 27 maja 2011r. za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk nabył łącznie 2.854 akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, w cenie od 10,65 zł do 11,22 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Pan Waldemar Lipka poinformował, że posiada na dzień dzisiejszy 860.824 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 18,39 % w kapitale zakładowym oraz 860.824 głosów, co stanowi 18,39 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto poinformował, że Spółka Grand Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (spółka zależna) posiada 195.000 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 4,17 % w kapitale zakładowym oraz 195.000 głosów, co stanowi 4,17 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Waldemar Lipka i Spółka Grand Sp. z o.o. (spółka zależna) posiadają 1.055.824 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 22,56 % w kapitale zakładowym oraz 1.055.824 głosów, co stanowi łącznie 22,56 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 26 maja 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w dniu 25 maja 2011r. za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk nabył łącznie 1.633 akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, w cenie od 11,00 zł do 11,34 zł.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Pan Waldemar Lipka poinformował, że posiada na dzień dzisiejszy 857.970 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 18,33 % w kapitale zakładowym oraz 857.970 głosów, co stanowi 18,33 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto poinformował, że Spółka Grand Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (spółka zależna) posiada 195.000 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 4,17 % w kapitale zakładowym oraz 195.000 głosów, co stanowi 4,17 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Waldemar Lipka i Spółka Grand Sp. z o.o. (spółka zależna) posiadają 1.052.970 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 22,50 % w kapitale zakładowym oraz 1.052.970 głosów, co stanowi łącznie 22,50 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 27/2011
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 maja 2011r. roku wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ :

1.Waldemar Ryszard Lipka - 856.057 akcji, co uprawnia do 856.057 głosów, które stanowią 18,29 % w ogólnej liczbie głosów, a w tym na WZA stanowiły 41,63 % głosów.

2.Władysław Knabe - 659.393 akcji, co uprawnia do 659.393 głosów, które stanowią 14,088 % w ogólnej liczbie głosów, a w tym na WZA stanowiły 32,07 %.

3.Edward Łaskawiec -321.481 akcji, co uprawnia do 321.481 głosów, które stanowią 6,87 % w ogólnej liczbie głosów, a w tym na WZA stanowiły 15,63 % głosów.

4.GRAND Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie - 195.000 akcji, co uprawnia do 195.000 głosów, które stanowią 4,17 % w ogólnej liczbie głosów, a w tym na WZA stanowiły 9,48 % głosów.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 26/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2011r. powzięło uchwały, na mocy których w skład Rady Nadzorczej zostały powołane następujące osoby:

Pan Edward Łaskawiec,

Pan Jakub Knabe,

Pan Mariusz Banaszuk.

Pan Jakub Knabe i Pan Mariusz Banaszuk nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do PPH KOMPAP S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Z kolei Pan Edward Łaskawiec pełni funkcję Prezesa Zarządu Druk Ekspres Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, która prowadzi w części działalność konkurencyjną w stosunku do emitenta.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

Edward Łaskawiec

Wykształcenie wyższe pedagogiczne.

Prowadzi działalność gospodarczą od 1978 roku.

W 1993 roku wybudował palarnię kawy (obecnie oddana w dzierżawę). Obecnie posiada udziały i pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Druk Ekspres Spółka z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, zajmującej się m.in. drukowaniem instrukcji do TV. Posiada również udziały w firmach, zajmujących się zdrową żywnością.

Jakub Knabe

Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji. Osiagał bardzo wysokie wyniki w nauce.

Obecnie jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Pracuje w Kancelarii "Misiewicz, Mosek i Partnerzy" Kancelaria Radców Prawnych w Gdańsku.

Mariusz Banaszuk

Posiada dyplom Szkoły Głównej Handlowej. Jest współzałożycielem oraz Partnerem Zarządzającym Warsaw Equity Holding Sp. z o.o. ("WEH"). Mariusz Banaszuk pełni funkcję prezesa zarządu WEH i odpowiada za inwestycje funduszu oraz nadzór właścicielski. Zrealizował ponad piętnaście inwestycji i bierze aktywny udział w rozwoju spółek portfelowych funduszu. Wśród jego projektów znalazły się inwestycje w sektorze: dóbr konsumpcyjnych, przemysłu ciężkiego, nowych technologii, zbrojeniowym oraz nieruchomości. W latach 1997 - 1999 pracował w banku ING Barings doradzając TPSA w procesie prywatyzacji oraz emisji obligacji. Pomiędzy 1992-1997 pracował w Corporate Finance w Price Waterhouse w Polsce i USA, doradzając w transakcjach M&A oraz pozyskania finansowania. W latach 1990-1992 pracował dla Uniwersytetu Harvarda i prof. Jeffrey D. Sachs?a zaangażowanych w przygotowanie strategii transformacji gospodarki polskiej.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 25/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2011 roku:

"UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie

z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego."----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.056.383, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.056.383

3.Liczba głosów "za" - 2.050.973

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 5.410

"UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby: Anetę Duchnowską i Jarosława Koteckiego."-------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.056.383, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.056.383

3.Liczba głosów "za" - 2.056.383

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu

o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu

22 kwietnia 2011 roku w raporcie bieżącym nr 20/2011 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl."-----------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.056.383, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.056.383

3.Liczba głosów "za" - 2.056.383

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010."


Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.056.383, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.056.383

3.Liczba głosów "za" - 2.054.903

4.Liczba głosów "przeciw" - 1.480

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawoz-danie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku złożone z:------

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 32.983.000 zł (trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),----------

b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.069.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----------------------------------------

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.470.000 zł (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych),-----------------------------------------------------------

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,-------------------------------------------------

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do spra-wozdania finansowego."------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.056.383, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.056.383

3.Liczba głosów "za" - 2.056.383

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: pokrycia straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 1.069.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), pokryć w całości z kapitału zapasowego."-------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.056.383, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.056.383

3.Liczba głosów "za" - 2.056.383

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka

- pełniącemu w 2010 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2010 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku."---------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.200.326, co stanowi 25,65 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.200.326

3.Liczba głosów "za" - 1.188.764

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 11.562

"UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu

- pełniącemu w 2010 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie

udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w 2010 roku."---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.050.973, co stanowi 43,82 %kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.050.973

3.Liczba głosów "za" - 2.050.973

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu

- pełniącemu w 2010 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego

Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2010 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku."----------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.056.383, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.056.383

3.Liczba głosów "za" - 2.056.383

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Józefowi Rodziewicz

- pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku."--

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.056.383, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.056.383

3.Liczba głosów "za" - 2.056.383

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka

- pełniącemu w2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku."----------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.056.383, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.056.383

3.Liczba głosów "za" - 2.056.383

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Jesionowskiemu

- pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Witoldowi Jesionowskiemu - pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku."--

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.056.383, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.056.383

3.Liczba głosów "za" - 2.056.383

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0

"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Edwarda Łaskawiec na Członka Rady Nadzorczej tej Spółki.-------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.056.383, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.056.383

3.Liczba głosów "za" - 1.734.902

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 321.481

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Mariusza Banaszuk na Członka Rady Nadzorczej tej Spółki.--------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.056.383, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.056.383

3.Liczba głosów "za" - 2.043.341

4.Liczba głosów "przeciw" - 11.562

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 1.480

"UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Jakuba Knabe

na Członka Rady Nadzorczej tej Spółki.---------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.056.383, co stanowi 43,94 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.056.383

3.Liczba głosów "za" - 2.054.903

4.Liczba głosów "przeciw" - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - 1.480

Jednocześnie informuję, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 maja 2011r. został zgłoszony do protokołu sprzeciw dotyczący Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 24/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 19 maja 2011r. Pan Józef Rodziewicz, Pan Dariusz Górka oraz Pan Witold Jesionowski złożyli rezygnację z funkcji członków Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie. Pan Dariusz Górka podał, że jego decyzja spowodowana jest zmianą planów zawodowych. Pan Witold Jesionowski podał, iż rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej nastąpiła z przyczyn osobistych. Z kolei Pan Józef Rodziewicz nie wskazał przyczyn rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 23/2011
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 29 kwietnia 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach 26-28 kwietnia 2011r. nabył on za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk łącznie 1.542 akcje Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, w średniej cenie 8,63 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Jednocześnie Pan Waldemar Lipka poinformował, że posiada na dzień dzisiejszy 856.337 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 18,30 % w kapitale zakładowym oraz 856.337 głosów, co stanowi 18,30 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Ponadto poinformował, że Spółka Grand Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (spółka zależna) posiada 195.000 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 4,17 % w kapitale zakładowym oraz 195.000 głosów, co stanowi 4,17 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Waldemar Lipka i Spółka Grand Sp. z o.o. (spółka zależna) posiadają 1.051.337 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 22,46 % w kapitale zakładowym oraz 1.051.337 głosów, co stanowi łącznie 22,46 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Spółka PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 27 kwietnia 2011r. otrzymała zawiadomienie od Pana Władysława Knabe, który poinformował, że na sesji giełdowej w dniu 26 kwietnia 2011r. w wyniku szeregu transakcji kupna nabył 12.814 akcji spółki PPH Kompap S.A., które stanowią 0,274 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że przed dokonaniem powyższych transakcji posiadał (w dniu 22 kwietnia 2011r.) 646.579 akcji PPH Kompap S.A., które stanowiły 13,814 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów. W wyniku powyższych transakcji Pan Władysław Knabe posiada obecnie 659.393 akcji PPH Kompap S.A., które stanowią 14,088 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że nie wyklucza zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby posiadanych akcji w zależności od sytuacji na giełdzie i środków finansowych, którymi będzie dysponował.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 maja 2011 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... .

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:.............................................................

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 22 kwietnia 2011r. w raporcie bieżącym nr 20/2011 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., złożone z:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 32.983.000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote),

b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.069.000 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

c)rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.470.000 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych),

d)zestawienia zmian w kapitale własnym,

e)wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie: pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 1.069.000 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), pokryć w całości z kapitału zapasowego.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2010r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2010r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu w 2010r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2010r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2010r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2010r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Jesionowskiemu - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Witoldowi Jesionowskiemu - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie

Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" SA z siedzibą w Kwidzynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064285 (wpis do rejestru przedsiębiorców 23.11.2001r.), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 maja 2011r. na godz. 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 116 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego za 2010r., wniosku co do sposobu pokrycia straty oraz wniosku Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za wykonanie obowiązków w roku 2010.

8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010,

c)pokrycia straty,

d)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

10. Zamknięcie obrad.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 28 kwietnia 2011r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika są dostępne od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, w lokalu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.kompap.pl, przy czym Spółka nie nakłada obowiązku korzystania z tych formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika; posłużenie się formularzem nie jest warunkiem ważności pełnomocnictwa.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Nadto Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa również stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Spółka zwraca uwagę, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zalecane jest, aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ, bowiem nie można zagwarantować, że Spółka będzie w stanie zweryfikować fakt dokonania powyższych czynności w dniu ZWZ.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoby niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka zastrzega, ze nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 3 maja 2011r. (dalej zwany Dniem Rejestracji).

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 kwietnia 2011r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. w dniu 4 maja 2011r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 3 maja 2011 roku

oraz

b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 22 kwietnia 2011r. i nie później niż w dniu 4 maja 2011r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z treścią art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona w lokalu Spółki przy ul. Piastowskiej 39 w Kwidzynie w godz. 9.00 - 16.00 przez trzy dni robocze przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 16 maja 2011r.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w wyżej wskazanym lokalu Spółki oraz żądać odpisu w/w listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a nadto może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. od dnia 12 maja 2011r.

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

11. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki WWW.kompap.pl od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią art. 402(3) § 1 k.s.h.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej WWW.kompap.pl
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 21 kwietnia 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że wskutek transakcji nabycia akcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniu 20 kwietnia 2011r. - nabył on łącznie 2.000 akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, w cenie od 8,22 zł do 8,34 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Pan Waldemar Lipka poinformował, że posiada na dzień dzisiejszy 854.795 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 18,26 % w kapitale zakładowym oraz 854.795 głosów, co stanowi 18,26 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto poinformował, że Spółka Grand Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (spółka zależna) posiada 195.000 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 4,17 % w kapitale zakładowym oraz 195.000 głosów, co stanowi 4,17 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Waldemar Lipka i Spółka Grand Sp. z o.o. (spółka zależna) posiadają 1.049.795 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 22,43 % w kapitale zakładowym oraz 1.049.795 głosów, co stanowi łącznie 22,43 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie, zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), informuje, że OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. - Spółka zależna od emitenta w dniu 19 kwietnia 2011r. nabyła od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa 667.250 akcji imiennych serii A Spółki Białostockich Zakładów Graficznych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000148154 (zwanych dalej "Akcjami").

Wartość nominalna akcji wynosi 10 zł za każdą akcję (łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosi 6.672.500 zł). Nabyte Akcje stanowią 85% kapitału zakładowego Spółki (który łącznie wynosi 7.850.000 zł i dzieli się na 785.000 akcji o wartości 10 zł każda) oraz dają prawo do 667.250 głosów, co stanowi 85% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Nabycie Akcji nastąpiło za cenę w łącznej kwocie 6.672.500 zł (10 zł za jedną akcję), która została zapłacona przez Spółkę w całości przed podpisaniem umowy sprzedaży akcji.

Zakup został sfinansowany w części ze środków własnych OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A, a w części z kredytu w rachunku bieżącym.

Pomiędzy Spółką PPH KOMPAP S.A. oraz spółką zależną, jej osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi a zbywającym aktywa (Minister Skarbu Państwa) nie występują żadne powiązania. Zakup Akcji Białostockich Zakładów Graficznych S.A. z siedzibą w Białymstoku ma charakter inwestycji długoterminowej, strategicznej i stanowi realizację celów akwizycyjnych emitenta.

Na mocy przedmiotowej umowy sprzedaży akcji, OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. przyjęły na siebie zobowiązania inwestycyjne, obejmujące podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 3.000.000 zł w okresie 36 miesięcy ze środków własnych, w tym w okresie 12 miesięcy od zawarcia Umowy - w kwocie 1.000.000 zł, zobowiązanie dotyczące utrzymania stanu zatrudnienia w Spółce w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, zobowiązanie w przedmiocie nieobniżenia kapitału zakładowego Spółki w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, ograniczenia zbywania akcji w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zobowiązanie, iż w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie zaniecha podstawowej działalności gospodarczej polegającej na druku książek, oraz że w tym okresie nie zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne ani nie zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu Spółki, nie dokona zbycia całości lub części swojego majątku, które spowodowałoby, że Spółka zostałaby pozbawiona możliwości prowadzenia swojej podstawowej działalności gospodarczej, a nadto, że w razie zbycia w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy środków trwałych o wartości księgowej netto jednego środka trwałego przekraczającej 50.000 zł, wówczas kwoty równe wpływom ze zbycia zostaną ponownie zainwestowane w środki trwałe Spółki. Nadto OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. w ramach realizacji przyjętych na siebie zobowiązań umownych, zobowiązał się do sporządzania okresowych sprawozdań z realizacji poszczególnych zobowiązań. W umowie sprzedaży Akcji strony ustaliły również klauzule gwarancyjne (kwoty) wykonania zobowiązań w postaci obowiązku zapłaty określonych kwot na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, przy czym łączna suma kwot zapłaconych przez kupującego z tytułu klauzul gwarancyjnych nie może być wyższa niż cena zakupu Akcji. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedawca poniesie szkodę przewyższającą wysokość kwot gwarancyjnych, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania za nasadach ogólnych zgodnie z k.c.

Zabezpieczenie zapłaty w/w kwot (klauzul gwarancyjnych) stanowi akt notarialny o poddaniu się przez OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. z całego majątku kupującego do wysokości nieprzekraczającej ceny zakupu Akcji, tj. kwoty 6.672.500,00 zł.

Wskazane powyżej nabycie aktywów spełnia przesłanki do uznania ich za aktywa o znacznej wartości, albowiem ich wartość przekracza 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Przed opisaną powyżej transakcją zakupu Akcji PPH KOMPAP S.A. ani OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. nie posiadały żadnych akcji Białostockich Zakładów Graficznych S.A.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 18 kwietnia 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że wskutek transakcji nabycia akcji za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniach 11-15 kwietnia 2011r. - nabył on łącznie 5.684 akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, w cenie od 7,85 zł do 8,17 zł za akcję.
Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Jednocześnie Pan Waldemar Lipka poinformował, że posiada na dzień dzisiejszy 852.795 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 18,22 % w kapitale zakładowym oraz 852.795 głosów, co stanowi 18,22 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Ponadto poinformował, że Spółka Grand Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (spółka zależna) posiada 195.000 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 4,17 % w kapitale zakładowym oraz 195.000 głosów, co stanowi 4,17 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Łącznie Waldemar Lipka i Spółka Grand Sp. z o.o. (spółka zależna) posiadają 1.047.795 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 22,39 % w kapitale zakładowym oraz 1.047.795 głosów, co stanowi łącznie 22,39 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 6 kwietnia 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, oraz w trybie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz spółkach publicznych, od Pana Waldemara Lipki - Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach 04.04.2011r. - 05.04.2011r. w za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk nabył łącznie 113.345 akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, w cenie od 7,80 zł do 8,48 zł za akcję.

Pan Waldemar Lipka poinformował, iż na dzień 9 kwietnia 2010r. (ostatnie zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie (...)) posiadał 658.957 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 14,08 % w kapitale zakładowym oraz 658.957 głosów, co stanowi 14,08 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed nabyciem wskazanych powyżej akcji PPH KOMPAP SA posiadał 733.766 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 15,68 % w kapitale zakładowym oraz 733.766 głosów, co stanowi 15,68 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Obecnie, w wyniku wskazanej powyżej transakcji, Pan Waldemar Lipka posiada 847.111 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 18,10 % w kapitale zakładowym oraz 847.111 głosów, co stanowi 18,10 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Pan Waldemar Lipka poinformował, że Spółka Grand Sp. z o.o. w Sopocie (spółka zależna) posiada 195.000 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 4,17 % w kapitale zakładowym oraz 195.000 głosów, co stanowi 4,17 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Waldemar Lipka i Spółka Grand Sp. z o.o. (spółka zależna) posiadają 1.042.111 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 22,26 % w kapitale zakładowym oraz 1.042.111 głosów, co stanowi łącznie 22,26 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Niezależnie od obowiązku przekazania informacji o przedmiotowej transakcji wynikającego z przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz spółkach publicznych, obowiązek przekazania powyższych informacji wynika także art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi z uwagi na fakt, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 6 kwietnia 2011 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, oraz w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz spółkach publicznych, od Pana Waldemara Lipki - Prezesa Zarządu Spółki, że wskutek transakcji zawartych w dniach 04.04.2011r. - 05.04.2011r. za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, Spółka GRAND Sp. z o.o. w Sopocie zmniejszyła stan posiadania akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie o 90.703 akcje. Cena akcji wyniosła od 7,80 zł do 8,47 zł za akcję.

Jednocześnie Waldemar Lipka oświadczył, że w wyniku przedmiotowych transakcji udział Spółki Grand Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PPH KOMPAP S.A. wynosi poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Przed zawarciem transakcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu Grand Sp. z o.o. w Sopocie posiadała 285.703 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 6,1 % w kapitale zakładowym oraz 285.703 głosów, co stanowi 6,1 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, w wyniku wskazanych powyżej transakcji, Grand Sp. z o.o. w Sopocie posiada 195.000 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 4,17 % w kapitale zakładowym oraz 195.000 głosów, co stanowi 4,17 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Niezależnie od obowiązku przekazania informacji o przedmiotowej transakcji wynikającego z przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz spółkach publicznych, obowiązek przekazania powyższych informacji wynika także z art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi z uwagi na fakt, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Spółka PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 29 marca 2011r. otrzymała zawiadomienie od Pana Władysława Knabe, który poinformował w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz spółkach publicznych, że na sesji giełdowej w dniu 28 marca 2011r. w wyniku szeregu transakcji kupna nabył 7.606 akcji spółki PPH Kompap S.A., które stanowią 0,163 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że przed dokonaniem powyższych transakcji posiadał (w dniu 25 marca 2011r.) 559.190 akcji PPH Kompap S.A., które stanowiły 11,947 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów. W wyniku powyższych transakcji Pan Władysław Knabe posiada obecnie 566.796 akcji PPH Kompap S.A., które stanowią 12,11 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że nie wyklucza zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby posiadanych akcji w zależności od sytuacji na giełdzie i środków finansowych, którymi będzie dysponował.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 25 marca 2011 roku zespoły negocjacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa oraz spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., tj. spółki zależnej od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP" S.A z siedzibą w Kwidzynie, uzgodniły podstawowe parametry transakcji dotyczącej sprzedaży 85% akcji spółki Białostockich Zakładów Graficznych S.A. z siedzibą w Białymstoku oraz parafowały projekt umowy sprzedaży akcji Spółki.

Podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż może ona mieć wpływ na cenę akcji PPH KOMPAP SA.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 25 marca 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że wskutek transakcji zawartych w dniach 22.03.2011r. - 25.03.2011r. za pośrednictwem Millenium Dom Maklerski SA POK Gdańsk, zwiększył stan posiadania akcji Spółki PPH KOMPAP SA w Kwidzynie o 4.454 akcji. Cena akcji wyniosła od 7,11 zł do 7,79 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Pan Waldemar Lipka poinformował, że posiada na dzień dzisiejszy 733.766 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 15,68 % w kapitale zakładowym oraz 733.766 głosów, co stanowi 15,68 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto poinformował, że Spółka Grand Sp. z o.o. w Sopocie (spółka zależna) posiada 285.703 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 6,1 % w kapitale zakładowym oraz 285.703 głosów, co stanowi 6,1 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Waldemar Lipka i Spółka Grand Sp. z o.o. (spółka zależna) posiadają 1.019.469 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 21,78 % w kapitale zakładowym oraz 1.019.469 głosów, co stanowi łącznie 21,78 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 10 marca 2011 roku spółka OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., tj. spółka zależna od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP" S.A z siedzibą w Kwidzynie, otrzymała informację z Ministerstwa Skarbu Państwa o przedłużeniu inwestorowi OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie okresu wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji spółki Białostockie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Białymstoku do dnia 25 marca 2011r. Ponadto Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że zespoły negocjacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa oraz spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., osiągnęły etap negocjacji warunków umowy sprzedaży 85% akcji spółki Białostockich Zakładów Graficznych S.A. z siedzibą w Białymstoku umożliwiający rozpoczęcie uzgodnień pakietu socjalnego.

Podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż może ona mieć wpływ na cenę akcji PPH KOMPAP SA.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 23 lutego 2011r. Spółka zależna, tj. OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. otrzymała informację z Ministerstwa Skarbu Państwa o udzieleniu Spółce OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji Spółki do dnia 11 marca 2011r.

Podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż może ona mieć wpływ na cenę akcji PPH KOMPAP SA.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Spółka PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 18 lutego 2011r. otrzymała zawiadomienie od Pana Władysława Knabe, który poinformował w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz spółkach publicznych, że na sesji giełdowej w dniu 17 lutego 2011r. w wyniku szeregu transakcji kupna nabył 14.048 akcji spółki PPH Kompap S.A., które stanowią 0,30 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że przed dokonaniem powyższych transakcji posiadał (w dniu 16 lutego 2011r.) 456.155 akcji PPH Kompap S.A., które stanowiły 9,746% w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów. W wyniku powyższych transakcji Pan Władysław Knabe posiada obecnie 470.203 akcje PPH Kompap S.A., które stanowią 10,046 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że nie wyklucza zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby posiadanych akcji w zależności od sytuacji na giełdzie i środków finansowych, którymi będzie dysponował.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 31 stycznia 2011r. powziął wiadomość, iż Spółka zależna, tj. OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. została dopuszczona do dalszego etapu procesu prywatyzacji Spółki Białostockie Zakłady Graficzne S.A., tj. na przeprowadzenie ograniczonych badań w/w Spółki i złożenie wiążących propozycji warunków umowy zakupu akcji Spółki.

Podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż może ona mieć wpływ na cenę akcji PPH KOMPAP SA.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 7/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 25 stycznia 2011r. Spółka zależna, tj. OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. złożyła odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji 85%, tj. 667.250 akcji spółki Białostockie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Białymstoku. Odpowiedź na w/w zaproszenie Ministra Skarbu Państwa złożyły tylko dwa podmioty, w tym Spółka zależna od PPH KOMPAP SA.

Ostateczna ocena wpływu powyższej czynności na cenę akcji KOMPAP S.A. będzie możliwa po ewentualnym sfinalizowaniu transakcji i podaniu szczegółowych warunków nabycia akcji, jednakże z uwagi znaczną skalę przedmiotowej ewentualnej transakcji Zarząd Spółki uznał, że fakt złożenia oferty przez Spółkę zależną od Spółki KOMPAP S.A. stanowi informację, która może mieć wpływ na cenę akcji PPH KOMPAP SA.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 6/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późn. zm.) (zwane dalej Rozporządzeniem), przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r.:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku - 16.05.2011r.

- Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku - 14.11.2011 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku - 30.08.2011r.

3. Raporty roczne:

- Jednostkowy raport roczny za 2010 r. -21.03.2011 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, PPH KOMPAP S.A. oświadcza, że nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 5/2011
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 21 stycznia 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w dniu 18.01.2011r. nabyła łącznie 2.498 akcji PPH KOMPAP S.A. po cenie w przedziale od 7,96 zł - 8,00 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

Jednocześnie Pan Waldemar Lipka poinformował, że Spółka Grand Sp. z o.o. w Sopocie posiada 285.703 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 6,1 % w kapitale zakładowym oraz 285.703 głosów, co stanowi 6,1 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Waldemar Lipka posiada 729.312 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 15,58 % w kapitale zakładowym oraz 729.312 głosów, co stanowi 15,58 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Waldemar Lipka i Spółka Grand Sp. z o.o. (spółka zależna) posiadają 1.015.015 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 21,69 % w kapitale zakładowym oraz 1.015.015 głosów, co stanowi łącznie 21,69 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 4/2011
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 14 stycznia 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w dniach 11-13.01.2011r. nabyła łącznie 2.757 akcji PPH KOMPAP S.A. po cenie w przedziale od 7,94 zł - 8,25 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

Jednocześnie Pan Waldemar Lipka poinformował, że Spółka Grand Sp. z o.o. w Sopocie posiada 283.205 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 6,05 % w kapitale zakładowym oraz 283.205 głosów, co stanowi 6,05 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Waldemar Lipka posiada 729.312 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 15,58 % w kapitale zakładowym oraz 729.312 głosów, co stanowi 15,58 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Waldemar Lipka i Spółka Grand Sp. z o.o. (spółka zależna) posiadają 1.012.517 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 21,63 % w kapitale zakładowym oraz 1.012.517 głosów, co stanowi łącznie 21,63 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 3/2011
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Spółka PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie informuje, że w dniu 12 stycznia 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Krzysztofa Moska, iż w wyniku wniesienia do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Altus 7 FIZ akcji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP" S.A. ("Spółka") posiada on prawo głosu na WZA Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

W treści przekazanego zawiadomienia Pan Krzysztof Moska podał dodatkowo następujące informacje:

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zawarcie w dniu 10 stycznia 2011r. umowy wniesienia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu do ALTUS 7 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii C. Rozliczenie transakcji w dniu 10 stycznia 2011r.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

240.000 szt.; 5,12 % głosów na WZA, 5,12 % w kapitale.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

180.000 szt.; 3,84% głosów na WZA; 3,84% w kapitale.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 2/2011
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 3 stycznia 2011r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w dniach 29 - 31.12.2010r. nabyła łącznie 10.415 akcji PPH KOMPAP S.A. po cenie w przedziale od 8,00 zł - 8,20 zł za akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

Jednocześnie Pan Waldemar Lipka poinformował, że Spółka Grand Sp. z o.o. w Sopocie posiada 280.448 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 5,99 % w kapitale zakładowym oraz 280.448 głosów, co stanowi 5,99 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Waldemar Lipka posiada 729.312 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi 15,58 % w kapitale zakładowym oraz 729.312 głosów, co stanowi 15,58 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łącznie Waldemar Lipka i Spółka Grand Sp. z o.o. (spółka zależna) posiadają 1.009.760 akcji PPH KOMPAP S.A., co stanowi łącznie 21,57 % w kapitale zakładowym oraz 1.009.760 głosów, co stanowi łącznie 21,57 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu.

Raport bieżący nr 1/2011
Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd PPH KOMPAP SA, działając na podstawie art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych w roku kalendarzowym 2010. Jednocześnie Zarząd PPH KOMPAP S.A. informuje, że wszystkie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.kompap.pl, jak również w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39.

W odniesieniu do raportów bieżących podano kolejno: numer raportu, datę publikacji i temat raportu, a w odniesieniu do raportów okresowych odpowiednio: nazwę raportu i datę publikacji.

Raporty bieżące:

1/2010 - 07.01.2010r. - Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2009

2/2010 - 07.01.2010r. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

3/2010 - 18.01.2010r. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

4/2010 - 09.04.2010r. - Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

5/2010 - 09.04.2010r. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

6/2010 - 19.05.2010r. - Wybór audytora

7/2010 - 24.05.2010r. - Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu oraz nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

8/2010 - 28.05.2010r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

9/2010 - 28.05.2010r. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz inne materiały istotne dla podejmowanych uchwał

10/2010 - 07.06.2010r. - Korekta raportu rocznego za 2008 rok

11/2010 - 17.06.2010r. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

12/2010 - 17.06.2010r. - Zbycie akcji przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej

13/2010 - 25.06.2010r. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie w dniu 24 czerwca 2010r.

14/2010 - 29.06.2010r. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ

w dniu 24.06.2010r.

15/2010 - 13.07.2010r. - Zmiana stanu posiadanych akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu.

16/2010 - 26.07.2010r. - Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

17/2010 - 26.07.2010r. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

18/2010 - 02.09.2010r. - Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

19/2010 - 02.09.2010r. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

20/2010 - 03.09.2010r. - Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

21/2010 - 08.09.2010r. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

22/2010 - 08.09.2010r. - Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

23/2010 - 20.09.2010r. - Korekta raportu okresowego pod nazwą "Raport półroczny" za 2010r.

24/2010 - 12.10.2010r. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

25/2010 - 03.11.2010r. - Dopuszczenie PPH KOMPAP S.A. do negocjacji w sprawie nabycia akcji OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A.

26/2010 - 25.11.2010r. - Udzielenie wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A.

27/2010 - 06.12.2010r. - Parafowanie projektu umowy sprzedaży akcji OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.

28/2010 - 21.12.2010r. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

29/2010 - 23.12.2010r. - Umowa znacząca

30/2010 - 23.12.2010r. - Zawarcie umowy kredytowej

31/2010 - 28.12.2010r. - Nabycie aktywów znacznej wartości- nabycie akcji OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A. z siedzibą w Olsztynie

Raporty okresowe:

Raport za I kwartał 2010 roku - 17.05.2010r.

Raport za III kwartał 2010 roku - 15.11.2010r.

Raport za I półrocze 2010 roku - 31.08.2010 r.

Raport roczny za 2009 roku - 22.03.2010r.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu