Oferta publiczna akcji

Debiut na GPW, emisja publiczna 340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H

Akcje Kompapu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA od dnia 19.11.1996 r. Publiczna emisja 340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,20 zł i cenie emisyjnej 25 zł każda odbyła się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia z dn. 26 lipca 1996 r. i prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dn. 4.07.1996 r. Emisja zakończyła się redukcją złożonych zapisów, wynoszącą 42,85% w Transzy Dużych Inwestorów i 87,89% w Transzy Małych Inwestorów. W jej wyniku kapitał akcyjny (zakładowy) Spółki został podwyższony o kwotę 408.000 zł (tj. do kwoty 1.968.000 zł. Łączna liczba akcji Spółki po przeprowadzeniu emisji wzrosła do 1.640.000 akcji. Postanowieniem z dnia 9 września 1996 r. (sygn. akt: XXI Ns Rej. H 1742/96), Sąd Rejonowy w Łodzi XXI Wydział Gospodarczy Rejestrowy zarejestrował powyższą zmianę Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału akcyjnego (zakładowego) Spółki.

Emisja publiczna z prawem poboru 2.340.248 akcji zwykłych na okaziciela serii J

Publiczna oferta z prawem poboru 2.340.248 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,20 zł każda akcja i cenie emisyjnej 6 zł na akcję obyła się na podstawie uchwały WZA z dn. 24 sierpnia 2007 r., zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2007 r. i prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w dniu 21 marca 2008 r. wraz z późniejszymi aneksami (aneks nr 1 zatwierdzony przez KNF w dn. 11 kwietnia 2008 r., aneks nr 2 zatwierdzony przez KNF w dn. 3 kwietnia 2008 r., aneks nr 3 zatwierdzony przez KNF w dn. 14 kwietnia 2008 r.). Przyjmowanie zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych w wykonaniu prawa poboru odbyło się w dniach 14 – 25 kwietnia 2008 roku, zaś przyjmowanie zapisów na akcje serii J nieobjęte w terminie wykonania prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych w dniach 5-7 maja 2008 roku.