INFORMACJE FINANSOWE

2020

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

86 681

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

8 309

Zysk (strata) brutto

6 962

Zysk (strata) netto

5 696

Aktywa razem

104 445

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

35 624

Zobowiązania długoterminowe

16 404

Zobowiązania krótkoterminowe

19 220

Kapitał własny

68 821

Kapitał zakładowy

5 617

Liczba akcji

4 680 496

Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,39

Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)

0,39

Dług netto

34 209PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

2020

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Rentowność sprzedaży
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)

0,066

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
(aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

1,231

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

0,341

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
(zysk netto/aktywa ogółem)

0,055

Marża EBIT
(wynik z działalności operacyjnej/ przychody ze sprzedaży)

0,096

Marża EBITDA
(EBITDA/ przychody ze sprzedaży)

0,162

Rentowność brutto
(wynik brutto na sprzedaży/ przychody ze sprzedaży)

0,080

Dług netto/EBITDA

2,440

Zysk na akcję (wynik netto/  liczba akcji zwykłych)

1,217