Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek ( raport bieżący nr 33/2019)

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego „KOMPAP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie („Emitent”), działając na podstawie art. 504§1 w zw. z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), w nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 19/2019 oraz nr 20/2019 z dnia 27 września 2019 r., niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”) ze spółką zależną od Emitenta - IMPRIMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Laskowicach („Spółka Przejmowana”).

Połączenie spółek nastąpi stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę połączenie nastąpi w ramach procedury uproszczonej przewidzianej w przepisach art. 516 § 6 k.s.h.

Plan połączenia został ogłoszony w dniu 27 września 2019 r., zgodnie z art. 500§2(1) k.s.h., tj. poprzez bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości, począwszy od dnia 27 września 2019 r. na stronie internetowej łączących się spółek pod adresem www.kompap.pl i www.imprimus.pl oraz w raporcie bieżącym nr 20/2019 z dnia 27 września 2019 r.

 
Akcjonariusze Spółki mogą się zapoznawać z Planem Połączenia oraz dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt) 2 k.s.h. i 499 § 2 k.s.h., w siedzibie Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego „KOMPAP” Spółka Akcyjna w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00 nieprzerwanie począwszy od dnia 27 września 2019r. przez co najmniej miesiąc, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonywane jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Emitenta, tj. w trybie art. 402(1)§1 k.s.h. tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w drodze niniejszego raportu bieżącego.

 
Walne Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia zostało zwołane na dzień 7 listopada 2019r. w drodze raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 4 października 2019 r.


Podstawa prawna: Inne uregulowania – art. 504§1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych 

 


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-14 Waldemar Lipka Prezes Zarządu