Raporty bieżące / Current reports

2013

 

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 23 grudnia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 17.12.2013r. sprzedała 1.430 akcji ? w cenie 6,30 ? 6,45 zł za jedną akcję,

- w dniu 17.12.2013r. kupiła 1.150 akcji ? w cenie 6,32 - 6,33 zł za jedną akcję,

- w dniu 18.12.2013r. sprzedała 920 akcji ? w cenie 6,40 - 6,45 zł za jedną akcję,

- w dniu 19.12.2013r. sprzedała 1.800 akcji ? w cenie 6,45 - 6,51 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-23 WALDEMAR LIPKA

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 23 grudnia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 17.12.2013r. ? 3.930 akcji ? w cenie 6,27 ? 6,50 zł za akcję,

- w dniu 18.12.2013r. ? 1.150 akcji ? w cenie 6,40 ? 6,50 zł za akcję,

- w dniu 19.12.2013r. ? 3.150 akcji ? w cenie 6,40 ? 6,52 zł za akcję,

- w dniu 23.12.2013r. ? 955 akcji ? w cenie 6,35 ? 6,63 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-23 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 17 grudnia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 13.12.2013r. sprzedała 3.320 akcji ? w cenie 6,28 ? 6,38 zł za jedną akcję,

- w dniu 16.12.2013r. sprzedała 2.450 akcji ? w cenie 6,26 - 6,50 zł za jedną akcję,

- w dniu 16.12.2013r. kupiła 5.800 akcji ? w cenie 6,30 - 6,46 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-17 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 17 grudnia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 13.12.2013r. ? 5.120 akcji ? w cenie 6,28 ? 6,45 zł za akcję,

- w dniu 16.12.2013r. ? 3.620 akcji ? w cenie 6,43 ? 6,55 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-17 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 13 grudnia 2013r. emitent zawarł z OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie (spółką zależną) umowę pożyczki kwoty 7.400.000 zł. Zwrot pożyczki ma nastąpić w ciągu trzech lat od daty zawarcia umowy. Strony ustaliły wysokość oprocentowania na 6% w skali roku. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki jest weksel własny in blanco. Pozostałe szczegółowe warunki w/w umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania powyższej umowy za umowę znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-13 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 13 grudnia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 09.12.2013r. ? łącznie 2.000 akcji ? w cenie 6,50-6,58 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-13 WALDEMAR LIPKA PREZES ZARZĄDU

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 12 grudnia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 06.12.2013r. sprzedała 851 akcji ? w cenie 6,33 ? 6,50 zł za jedną akcję,

- w dniu 09.12.2013r. sprzedała 1.448 akcji ? w cenie 6,50 - 6,58 zł za jedną akcję,

- w dniu 10.12.2013r. kupiła 2.360 akcji ? w cenie 6,30 - 6,60 zł za jedną akcję,

- w dniu 11.12.2013r. kupiła 210 akcji ? w cenie 6,40 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-12 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie, zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), informuje, że Spółka OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie będąca spółką zależną od PPH KOMPAP S.A. nabyła w dniu 9 grudnia 2013r. w drodze transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW 2.000 akcji spółki PPH KOMPAP SA.

Nabycie nastąpiło na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 w zw. z art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. akcji spółki dominującej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. w Kwidzynie oraz określenia warunków nabycia w/w akcji.

Przyczyną i celem nabycia papierów wartościowych jest optymalizacja działalności spółki.

Cena nabycia akcji wynosiła od 6,50 zł do 6,58 zł za jedną akcję, w tym:

- 12 akcji za 6,58 zł,

- 100 akcji za 6,58 zł,

- 80 akcji za 6,58 zł,

- 358 akcji za 6,56 zł,

- 100 akcji za 6,56 zł,

- 120 akcji za 6,54 zł,

- 180 akcji za 6,5 zł,

- 200 akcji za 6,58 zł,

- 104 akcji za 6,58 zł,

- 248 akcji za 6,57 zł,

- 100 akcji za 6,55 zł,

- 198 akcji za 6,55 zł,

- 200 akcji za 6,54 zł.Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,20 zł, łącznie wartość nominalna nabytych akcji w wyniku w/w transakcji wynosi 2.400 zł.

Udział akcji, będących przedmiotem nabycia, o którym mowa powyżej w kapitale zakładowym PPH KOMPAP SA wynosi 0,04 % w kapitale zakładowym. Nabyte akcje odpowiadają 2.000 głosów na walnym zgromadzeniu

Podaję, że łączna liczba posiadanych przez OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. w Olsztynie akcji PPH KOMPAP SA wynosi 2.000, co stanowi 2.000 głosów na walnym zgromadzeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-10 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 5 grudnia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 29.11.2013r. ? 100 akcji ? w cenie 6,31 zł za akcję,

- w dniu 04.12.2013r. ? 460 akcji ? w cenie 6,44 ? 6,63 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-05 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 5 grudnia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 29.11.2013r. sprzedała 1.109 akcji ? w cenie 6,31 ? 6,42 zł za jedną akcję,

- w dniu 02.12.2013r. sprzedała 1.206 akcji ? w cenie 6,32 - 6,51 zł za jedną akcję,

- w dniu 02.12.2013r. kupiła 205 akcji ? w cenie 6,40 - 6,50 zł za jedną akcję,

- w dniu 04.12.2013r. sprzedała 100 akcji ? w cenie 6,44 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-05 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 44/2013 z dnia 24 września 2013r. przekazano informację o nabyciu 125 akcji spółki PPH KOMPAP SA przez Spółkę "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie za cenę 6,50 zł za akcję, zamiast prawidłowej ceny 6,60 zł za akcję.

W związku z powyższym podaję poniżej prawidłową treść raportu bieżącego nr 44/2013r., z uwzględnieniem wyżej opisanej korekty:

Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem ZarząduSpółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 24 września 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW.:

- w dniu 17.09.2013r. nabyła 150 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,50 zł za jedną akcję,

- w dniu 18.09.2013r. sprzedała 130 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,55 zł za jedną akcję,

- w dniu 19.09.2013r. nabyła 125 akcji PPH KOMPAP S.A za cenę 6,60 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.Podstawę prawna przekazania raportu stanowi art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-03 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

odstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 28 listopada 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:- w dniu 21.11.2013r. sprzedała 2.333 akcje ? w cenie 6,38 ? 6,55 zł za jedną akcję,

- w dniu 21.11.2013r. nabyła 150 akcji ? w cenie 6,45 zł za jedną akcję,

- w dniu 22.11.2013r. nabyła 80 akcji ? w cenie 6,78 zł za jedną akcję,

- w dniu 22.11.2013r. sprzedała 1.044 akcje ? w cenie 6,43 - 6,66 zł za jedną akcję,

- w dniu 25.11.2013r. sprzedała 3.372 akcje ? w cenie 6,35 - 6,36 zł za jedną akcję,

- w dniu 26.11.2013r. sprzedała 1.202 akcje ? w cenie 6,35 - 6,38 zł za jedną akcję,

- w dniu 27.11.2013r. sprzedała 170 akcji ? w cenie 6,50 zł za jedną akcję,Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-28 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 28 listopada 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 19.11.2013r. ? 100 akcji ? w cenie 6,60 ? 6,78 zł za akcję,

- w dniu 27.11.2013r. ? 170 akcji ? w cenie 6,50 zł za akcję,Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-28 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 20 listopada 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 14.11.2013r.- 250 akcji ? w cenie 6,60 zł za akcję,

- w dniu 15.11.2013r. - 401 akcji ? w cenie 6,68 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 20 listopada 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 14.11.2013r. ? 330 akcji ? w cenie 6,52 ? 6,75 zł za akcję,

- w dniu 15.11.2013r. ? 410 akcji ? w cenie 6,68 ? 6,70 zł za akcję,

- w dniu 18.11.2013r. ? 850 akcji ? w cenie 6,70 ? 6,80 zł za akcję,

- w dniu 19.11.2013r. ? 20 akcji ? w cenie 6,80 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 4 listopada 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 31.10.2013r. ? 615 akcji ? w cenie 6,25 ? 6,65 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-04 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 31 października 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 23.10.2013r. ? 185 akcji ? w cenie 6,29 ? 6,34 zł za akcję,

- w dniu 28.10.2013r. ? 1.155 akcji ? w cenie 6,20 ? 6,33 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-31 Waldemar Lipka Prezes ZarząduPodstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 31 października 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 28.10.2013r. zbyła 469 akcji ? w cenie 6,30 zł za akcję,

- w dniu 29.10.2013r. nabyła 270 akcji ? w cenie 6,20 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-31 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 23 października 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 17.10.2013r. nabyła 110 akcji ? w cenie 6,25 zł za akcję,

- w dniu 18.10.2013r. nabyła 150 akcji ? w cenie 6,20 zł za akcję,

- w dniu 22.10.2013r. zbyła 705 akcji ? w cenie 6,30 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-23 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 23 października 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 18.10.2013r. ? 471 akcji ? w cenie 6,15 ? 6,30 zł za akcję,

- w dniu 21.10.2013r. ? 165 akcji ? w cenie 6,10 ? 6,39 zł za akcję,

- w dniu 22.10.2013r. ? 560 akcji ? w cenie 6,30 ? 6,35 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-23 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 17 października 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 11.10.2013r. zbyła 7.997 akcji ? w cenie 6,30 - 6,34 zł za akcję,

- w dniu 14.10.2013r. zbyła 3.685 akcji ? w cenie 6,33 ? 6,77 zł za akcję,

- w dniu 14.10.2013r. nabyła 340 akcji ? w cenie 6,34 zł za jedną akcję,

- w dniu 15.10.2013r. nabyła 1.000 akcji ? w cenie 6,12 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-17 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 17 października 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 14.10.2013r. ? 910 akcji ? w cenie 6,38 ? 6,77 zł za akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-17 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 11 października 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 02.10.2013r. ? 2.600 akcji ? w cenie 6,81 ? 6,95 zł za akcję,

- w dniu 03.10.2013r. ? 117 akcji ? w cenie 6,70 ? 6,90 zł za akcję,

- w dniu 04.10.2013r. ? 20 akcji ? w cenie 6,95 zł za akcję,

- w dniu 07.10.2013r. ? 2.140 akcji ? w cenie 6,50 ? 6,94 zł za akcję,

- w dniu 08.10.2013r. ? 120 akcji ? w cenie 6,60 ? 6,65 zł za akcję,

- w dniu 09.10.2013r. ? 3.950 akcji ? w cenie 6,35 ? 6,79 zł za akcję,

- w dniu 10.10.2013r. ? 299 akcji ? w cenie 6,37 ? 6,45 zł za akcję.

.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-11 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 11 października 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW.:

- w dniu 07.10.2013r. nabyła 1.020 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,60 ? 6,75 zł za jedną akcję,

- w dniu 07.10.2013r. sprzedała 1.010 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,75 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-11 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 11 października 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 02.10.2013r. zbyła 1.445 akcji ? w cenie 6,80 - 6,81 zł za jedną akcję,

- w dniu 03.10.2013r. zbyła 750 akcji ? w cenie 6,70 zł za jedną akcję,

- w dniu 07.10.2013r. zbyła 5.552 akcji ? w cenie 6,50 -6,94 zł za jedną akcję,

- w dniu 08.10.2013r. zbyła 110 akcji ? w cenie 6,60 zł za jedną akcję,

- w dniu 09.10.2013r. nabyła 50 akcji ? w cenie 6,01 zł za jedną akcję,

- w dniu 09.10.2013r. zbyła 3.938 akcji ? w cenie 6,35 ? 6,50 zł za jedną akcję,

- w dniu 10.10.2013r. zbyła 3.063 akcji ? w cenie 6,30 ? 6,31 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-11 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 47/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 2 października 2013r. Pan Grzegorz Morawski ? Członek Zarządu Spółki złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Zarządu PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie.

Pan Grzegorz Morawski podał, że powodem powyższej decyzji są sprawy osobiste.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-02 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 2 października 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 24.09.2013r. nabyła 2.909 akcji ? w cenie 6,80 - 6,90 zł za jedną akcję,

- w dniu 26.09.2013r. nabyła 3 akcje ? w cenie 6,92 zł za jedną akcję,

- w dniu 27.09.2013r. zbyła 446 akcji ? w cenie 6,80 zł za jedną akcję,

- w dniu 30.09.2013r. zbyła 300 akcji ? w cenie 6,95 zł za jedną akcję,

- w dniu 01.10.2013r. zbyła 2.321 akcji ? w cenie 6,69 ? 6,94 zł za jedną akcję,

- w dniu 01.10.2013r. nabyła 50 akcji ? w cenie 6,95 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-02 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 2 października 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył i zbył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 24.09.2013r. ? sprzedał łącznie 1.300 akcji ? w cenie 6,80 zł za jedną akcję,

- w dniu 25.09.2013r. ? kupił 930 akcji ? w cenie 6,90 ? 6,95 zł za jedną akcję,

- w dniu 27.09.2013r. ? kupił 249 akcji ? w cenie 6,80 ? 6,95 zł za jedną akcję,

- w dniu 30.09.2013r. ? kupił 830 akcji ? w cenie 6,95 zł za jedną akcję,

- w dniu 01.10.2013r. ? kupił 2.060 akcji ? w cenie 6,66 ? 6,95 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-02 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 24 września 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW.:

- w dniu 17.09.2013r. nabyła 150 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,50 zł za jedną akcję,

- w dniu 18.09.2013r. sprzedała 130 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,55 zł za jedną akcję,

- w dniu 19.09.2013r. nabyła 125 akcji PPH KOMPAP S.A za cenę 6,50 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 24 września 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 23.09.2013r. ? łącznie 2.999 akcji ? w cenie 6,60 ? 6,70 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Prezes Zarządu Waldemar Lipka

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 24 września 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 16.09.2013r. nabyła 238 akcji ? w cenie 6,58 - 6,60 zł za jedną akcję,

- w dniu 16.09.2013r. zbyła 849 akcji ? w cenie 6,58 zł za jedną akcję,

- w dniu 17.09.2013r. zbyła 4.300 akcji ? w cenie 6,50 zł za jedną akcję,

- w dniu 18.09.2013r. nabyła 795 akcji ? w cenie 6,55 ? 6,60 zł za jedną akcję,

- w dniu 19.09.2013r. zbyła 3.965 akcji ? w cenie 6,54 ? 6,60 zł za jedną akcję,

- w dniu 19.09.2013r. nabyła 900 akcji ? w cenie 6,54 ? 6,60 zł za jedną akcję,

- w dniu 20.09.2013r. nabyła 80 akcji ? w cenie 6,60 zł za jedną akcję,

- w dniu 23.09.2013r. nabyła 550 akcji ? w cenie 6,70 zł za jedną akcję,

- w dniu 23.09.2013r. zbyła 4.308 akcji ? w cenie 6,60 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 13 września 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 06.09.2013r. sprzedała 5.125 akcji ? w cenie 6,40 zł za jedną akcję,

- w dniu 09.09.2013r. nabyła 300 akcji ? w cenie 6,54 zł za jedną akcję,

- w dniu 10.09.2013r. nabyła 127 akcji ? w cenie 6,50 zł za jedną akcję,

- w dniu 11.09.2013r. nabyła 120 akcji ? w cenie 6,50 zł za jedną akcję,

- w dniu 12.09.2013r. nabyła 107 akcji ? w cenie 6,58 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 13 września 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW.:

- w dniu 06.09.2013r. nabyła 75 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,40 zł za jedną akcję,

- w dniu 09.09.2013r. nabyła 490 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,54 ? 6,55 zł za jedną akcję,

- w dniu 09.09.2013r. sprzedała 500 akcji PPH KOMPAP S.A za cenę 6,54 zł za jedną akcję,

- w dniu 10.09.2013r. nabyła 65 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,58 zł za jedną akcję,

- w dniu 10.09.2013r. sprzedała 100 akcji PPH KOMPAP S.A za cenę 6,50 zł za jedną akcję,

- w dniu 11.09.2013r. sprzedała 120 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,50 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 6 września 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył i zbył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 02.09.2013r. ? sprzedał łącznie 215 akcji ? w cenie 6,16 zł za jedną akcję,

- w dniu 05.09.2013r. ? kupił 50 akcji ? w cenie 6,50 zł za jedną akcję,

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 6 września 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 04.09.2013r. sprzedała 152 akcje ? w cenie 6,55 zł za jedną akcję,

- w dniu 05.09.2013r. sprzedała 740 akcji ? w cenie 6,50 zł za jedną akcję,

- w dniu 05.09.2013r. nabyła 620 akcji ? w cenie 6,50 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-06 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 6 września 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW.:

- w dniu 30.08.2013r. sprzedała 1.915 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,05 zł za jedną akcję,

- w dniu 30.08.2013r. nabyła 180 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,05 zł za jedną akcję,

- w dniu 02.09.2013r. sprzedała 1.648 akcji PPH KOMPAP S.A za cenę 6,16 ? 6,20 zł za jedną akcję,

- w dniu 02.09.2013r. nabyła 600 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,16 ? 6,20 zł za jedną akcję,

- w dniu 03.09.2013r. sprzedała 561 akcji PPH KOMPAP S.A za cenę 6,18 ? 6,20 zł za jedną akcję,

- w dniu 03.09.2013r. nabyła 140 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,18 ? 6,20 zł za jedną akcję,

- w dniu 04.09.2013r. nabyła 99 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,55 zł za jedną akcję,

- w dniu 05.09.2013r. nabyła 260 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,50 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-06 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA, podaje do publicznej wiadomości, że z upływem dnia 30 sierpnia 2013r. Millennium Dom Maklerski S.A. przestanie pełnić zadania animatora emitenta dla akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A., w związku z wypowiedzeniem Umowy, o którym emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2013 z dnia 19 lipca 2013r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-30 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Spółka PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 30 lipca 2013r. otrzymała zawiadomienie od Pana Władysława Knabe, który poinformował, że na sesji giełdowej w dniu 29 lipca 2013r. w wyniku jednej transakcji kupna i dwóch transakcji sprzedaży nabył 2.067 akcji PPH KOMPAP SA, które stanowią 0,044% w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że przed dokonaniem powyższych transakcji posiadał (w dniu 26 lipca 2013r.) 1.029.297 akcji PPH Kompap S.A., które stanowiły 21.991% w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów. W wyniku powyższych transakcji Pan Władysław Knabe posiada obecnie 1.031.364 akcji PPH Kompap S.A., które stanowią 22,035% w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że nie wyklucza zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby posiadanych akcji w zależności od sytuacji na giełdzie i środków finansowych, którymi będzie dysponował.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-31 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lipca 2013r. zostało wysłane do Millennium Domu Maklerskiego S.A. oświadczenie spółki o rozwiązaniu, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, Umowy z dnia 30 sierpnia 2012r. na wykonanie czynności związanych z pełnieniem zadań animatora emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 25 czerwca 2013 r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Edwarda Łaskawiec ? Członka Rady Nadzorczej, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 24.06.2013r. ? łącznie 21 akcji ? w cenie 5,95 zł za jedną akcję,

- w dniu 25.06.2013r. ? łącznie 2000 akcji ? w cenie 6,00 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Edward Łaskawiec pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Członka Rady Nadzorczej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-25 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 24 czerwca 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła i zbyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 17.06.2013r. sprzedała 1.176 akcji ? w cenie 6,39 zł za jedną akcję,

- w dniu 18.06.2013r. nabyła 796 akcji ? w cenie 6,30 zł za jedną akcję,

- w dniu 20.06.2013r. nabyła 356 akcji ? w cenie 6,00 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-24 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 24 czerwca 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 10.06.2013r. ? łącznie 225 akcji ? w cenie 6,66 zł za jedną akcję,

- w dniu 20.06.2013r. ? łącznie 110 akcji ? w cenie 6,00 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-24 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 24 czerwca 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 20.06.2013r. ? łącznie 8 akcji ? w cenie 6,00 zł za jedną akcję,

- w dniu 21.06.2013r. ? łącznie 1002 akcji ? w cenie 6,00 zł za jedną akcję,

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-24 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 czerwca 2013. roku wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ :

1. Waldemar Ryszard Lipka ? 649.970 akcji, co uprawnia do 649.970 głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, które stanowią 13,89 % w ogólnej liczbie głosów, a w tym na ZWZ stanowiły 26,13 % głosów;

2. Władysław Knabe ? 974.500 akcji, co uprawnia do 974.500 głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, które stanowią 20,82 % w ogólnej liczbie głosów, a w tym na ZWZ stanowiły 39,18 % głosów.;

3. Edward Łaskawiec ? 349.690 akcji, co uprawnia do 349.690 głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, które stanowią 7,48% w ogólnej liczbie głosów, a w tym na ZWZ stanowiły 14,06 % głosów;

4. "GRAND? Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie ? 412.176 akcji, co uprawnia do 412.176 głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, które stanowią 8,81 % w ogólnej liczbie głosów, a w tym na ZWZ stanowiły 16,57 % głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-21 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Głuchowskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2013r. powzięło uchwałę o powołaniu Pana Marka Głuchowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.Informacje, o których mowa w § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późn. zm.) zostały przywołane w raportach bieżących dotyczących powołania w/w osoby do organów Spółki po raz pierwszy i do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-21 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2013 roku:"UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając

w oparciu o postanowienie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.487.549 co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.487.549

3.Liczba głosów "za? - 2.487.549

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje

w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby: Edwarda Łaskawiec

i Władysława Knabe.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.487.549 co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.487.549

3.Liczba głosów "za? - 2.487.549

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produk-cyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym

z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 24 maja 2013 Roku w raporcie bieżącym nr 22/2013 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.?

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.487.549 co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.487.549

3.Liczba głosów "za? - 2.487.549

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.487.549 co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.487.549

3.Liczba głosów "za? - 2.487.549

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, rachunku zysków

i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku

do 31 grudnia 2012 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawoz-danie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku złożone z:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 37.423.000,00 zł (trzydzieści siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),

b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 878.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 282.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,

wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.487.549 co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.487.549

3.Liczba głosów "za? - 2.487.549

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2012.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.487.549 co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.487.549

3.Liczba głosów "za? - 2.487.549

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2012

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsoli-dowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP złożonego

z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, rachunku zysków i strat

za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku

do 31 grudnia 2012 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawoz-danie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, złożone z:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 91.861.000,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),--

b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 9.642.000,00 zł (dziewięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 554.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,

wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.487.549 co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.487.549

3.Liczba głosów "za? - 2.487.549

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: pokrycia straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produk-cyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 878.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), pokryć w całości z kapitału zapasowego.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.487.549 co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.487.549

3.Liczba głosów "za? - 2.487.549

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka

? pełniącemu w 2012 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki

? z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka ? pełniącemu w 2012 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki ? absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.?

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 1.837.579 co stanowi 39,26 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów ? 1.837.579

3.Liczba głosów "za? - 1.330.190

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 507.380"UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP? S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Morawskiemu

? pełniącemu w 2012 roku funkcję Członka Zarządu Spółki

? z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Grzegorzowi Morawskiemu ? pełniącemu w 2012 roku funkcję Członka Zarządu Spółki ? absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.487.549 co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.487.549

3.Liczba głosów "za? - 2.487.549

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH "KOMPAP? S.A.

z siedzibą w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Adamowi Stefanowskiemu

? pełniącemu w 2012 roku w okresie od 01 stycznia 2012 roku

do 03 października 2012 roku funkcję Członka Zarządu Spółki

? z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Pawłowi Adamowi Stefanowskiemu ? pełniącemu w 2012 roku w okresie

od 01 stycznia 2012 roku do 03 października 2012 roku funkcję Członka Zarządu Spółki ? absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.487.549 co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.487.549

3.Liczba głosów "za? - 1.330.190

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? ? 1.157.359"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu

? pełniącemu w 2012 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

? z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu ? pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.481.549 co stanowi 53,02 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.481.549

3.Liczba głosów "za? - 2.481.549

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu

? pełniącemu w 2012 roku funkcję

Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ?

z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu ? pełniącemu w 2012 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.487.549 co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.487.549

3.Liczba głosów "za? - 2.487.549

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0

"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec

? pełniącemu w 2012 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

? z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Edwardowi Łaskawiec ? pełniącemu w 2012 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.137.859 co stanowi 45,68 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.137.859

3.Liczba głosów "za? - 2.137.859

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe

? pełniącemu w 2012 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

? z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jakubowi Knabe ? pełniącemu w 2012 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.?--------------Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.487.549 co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.487.549

3.Liczba głosów "za? - 2.487.549

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk

? pełniącemu w 2012 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

? z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Mariuszowi Banaszuk ? pełniącemu w 2012 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.487.549 co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.487.549

3.Liczba głosów "za? - 2.487.549

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.

W związku z wygaśnięciem mandatu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Kazimierza Głuchowskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana Marka Kazimierza Głuchowskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.487.549 co stanowi 53,15 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.487.549

3.Liczba głosów "za? - 2.487.549

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-21 Waldemar Lipka Prezes Zarządu


Lista uprawnionych do udziału w ZWZ PPH KOMPAP S.A. w dniu 20 czerwca 2013r.

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 7 czerwca 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW.:

- w dniu 29.05.2013r. nabyła 740 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie od 6,75 ? 6,80 zł za jedną akcję,

- w dniu 31.05.2013r. nabyła 310 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,74 ? 6,81 zł za jedną akcję,

- w dniu 31.05.2013r. sprzedała 1.000 akcji PPH KOMPAP S.A za cenę 6,74 zł za jedną akcję,

- w dniu 06.06.2013r. nabyła 357 akcji PPH KOMPAP S.A ? w cenie 6,74 ? 6,80 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 28 maja 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 20.05.2013r. ? łącznie 100 akcji ? w cenie 6,95 zł za jedną akcję,

- w dniu 27.05.2013r. ? łącznie 10 akcji ? w cenie 6,81 zł za jedną akcję,

- w dniu 28.05.2013r. ? łącznie 130 akcji ? w cenie 6,81 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-28 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 czerwca 2013 roku:UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... .UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:.............................................................UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 24 maja 2013r. w raporcie bieżącym nr 22/2013 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., złożone z:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 37.423.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),

b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 878.000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 282.000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)

d) zestawienia zmian w kapitale własnym,

e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2012.UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2012

Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., złożone z:

1. bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 91.861.000. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

2. rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 9.642.000 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),

3. rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 554.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)

4. zestawienia zmian w kapitale własnym,

5. wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: pokrycia stratyZwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 878.000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), pokryć w całości z kapitału zapasowego.UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2012r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2012r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r.UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Morawskiemu - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Grzegorzowi Morawskiemu pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Stefanowskiemu - pełniącemu w 2012r. w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 3 października 2012r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Pawłowi Stefanowskiemu pełniącemu w 2012r. w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 3 października 2012r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu ? pełniącemu w 2012r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2012r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2012r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2012r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2012r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012r.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.

W związku z wygaśnięciem mandatu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Głuchowskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym powołuje Pana Marka Głuchowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-24 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie

Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP? Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP? SA z siedzibą w Kwidzynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064285 (wpis do rejestru przedsiębiorców 23.11.2001r.), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 czerwca 2013r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 116 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kompap za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego za 2012r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kompap za rok 2012 oraz wniosku co do sposobu pokrycia straty i wniosku Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za wykonanie obowiązków w roku 2012.

8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012,

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012,

c)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2012,

d)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012,

e)pokrycia straty,

f)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,

g)powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.

9. Zamknięcie obrad.2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 30 maja 2013r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzeniaKażdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikaAkcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika są dostępne od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, w lokalu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.kompap.pl, przy czym Spółka nie nakłada obowiązku korzystania z tych formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika; posłużenie się formularzem nie jest warunkiem ważności pełnomocnictwa.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Nadto Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa również stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Spółka zwraca uwagę, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zalecane jest, aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ, bowiem nie można zagwarantować, że Spółka będzie w stanie zweryfikować fakt dokonania powyższych czynności w dniu ZWZ.Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoby niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznejSpółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.7. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznejSpółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym ZgromadzeniuDniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 4 czerwca 2013r. (dalej zwany Dniem Rejestracji).

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym ZgromadzeniuPrawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 maja 2013r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. w dniu 5 czerwca 2013r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 4 czerwca 2013 roku

oraz

b) zwróciły się ? nie wcześniej niż w dniu 24 maja 2013r. i nie później niż w dniu 5 czerwca 2013r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z treścią art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona w lokalu Spółki przy ul. Piastowskiej 39 w Kwidzynie w godz. 9.00 ? 16.00 przez trzy dni robocze przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 17 czerwca 2013r.Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w wyżej wskazanym lokalu Spółki oraz żądać odpisu w/w listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a nadto może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. od dnia 13 czerwca 2013r.Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.11. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaDokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki WWW.kompap.pl od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią art. 4023 § 1 k.s.h.Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej WWW.kompap.plPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-24 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 20 maja 2013r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 z późn. zm.) oraz stosownie do § 17 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8 do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2013r. oraz do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. za okres I półrocza 2013r. oraz za rok obrotowy 2013r.

W/w Spółka jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem ewidencyjnym 2558 na listę tych podmiotów, prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR).Dotychczas PPH KOMPAP SA nie korzystał z usług wyżej wymienionego podmiotu.

Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-21 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 20 maja 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 16.05.2013r. ? łącznie 175 akcji ? w cenie 7,00 zł za jedną akcję,

- w dniu 20.05.2013r. ? łącznie 350 akcji ? w cenie 7,00 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 26 kwietnia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 19.04.2013r. ? łącznie 790 akcji ? w cenie 6,70 zł za jedną akcję,

- w dniu 22.04.2013r. ? łącznie 1.574 akcji ? w cenie 6,73 zł za jedną akcję,

- w dniu 23.04.2013r. ? łącznie 1.500 akcji ? w cenie 6,78-6,84 zł za jedną akcję,

- w dniu 24.04.2013r. ? łącznie 368 akcji ? w cenie 7,00 zł za jedną akcję,

- w dniu 26.04.2013r. ? łącznie 100 akcji ? w cenie 7,00 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-26 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 19 kwietnia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 12.04.2013r. ? łącznie 2.231 akcji ? w cenie 6,30 zł za jedną akcję,

- w dniu 17.04.2013r. ? łącznie 35 akcji ? w cenie 6,45 zł za jedną akcję,

- w dniu 18.04.2013r. ? łącznie 1.000 akcji ? w cenie 6,59 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-19 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 9 kwietnia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 05.04.2013r. ? łącznie 570 akcji ? w cenie 6,66 zł za jedną akcję,

- w dniu 08.04.2013r. ? łącznie 1.751 akcji ? w cenie 6,00 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-09 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 25 marca 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 21.03.2013r. ? łącznie 115 akcji ? w cenie 6,50 zł za jedną akcję.Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-25 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 15/2013

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że Członek Rady Nadzorczej Pan Edward Łaskawiec w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 18.12.2012r.- 1.000 akcji ? w cenie 5,90 zł za jedną akcję

- w dniu 19.12.2012r. - 1.000 akcji ? w cenie 5,90 zł za jedną akcję

tj. razem 2.000 akcji.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Edward Łaskawiec pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Spółka wyjaśnia, że Zarząd powziął informację o przedmiotowych transakcjach w dniu 22 marca 2013r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 14/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie informuje, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2013r. Skonsolidowanym raporcie rocznym RS 2012 w wyniku oczywistej omyłki technicznej załączono dwukrotnie opinię i raport uzupełniający niezależnego biegłego rewidenta o jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym obejmującym okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., w miejsce opinii i raportu uzupełniającego o jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. oraz opinii i raportu uzupełniającego o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

W związku z powyższym, korygujemy skonsolidowany raport roczny RS 2012 opublikowany w dniu 20 marca 2013r. poprzez załączenie do niniejszego raportu: Opinii i Raportu Uzupełniającego Niezależnego Biegłego Rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej KOMPAP za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.Jednocześnie w treści Sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Kompap omyłkowo podano datę 19 marca 2012r. zamiast prawidłowej daty 19 marca 2013r. W załączniku prezentujemy poprawione Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Kompap, uwzględniające w/w korektę.

Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2012 rok

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa Prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 22 marca 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka "FRANET? Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 21.03.2013r. ? łącznie 4.562 akcji ? w cenie od 6,70 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "FRANET? sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Spółka PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 4 marca 2013r. otrzymała zawiadomienie od Pana Władysława Knabe, który poinformował, że na sesji giełdowej w dniu 28 lutego 2013r. w wyniku czterech transakcji kupna nabył 12.180 akcji PPH KOMPAP SA, które stanowią 0,260% w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że przed dokonaniem powyższych transakcji posiadał (w dniu 27 lutego 2013r.) 932.685 akcji PPH Kompap S.A., które stanowiły 19.927 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów. W wyniku powyższych transakcji Pan Władysław Knabe posiada obecnie 944.865 akcji PPH Kompap S.A., które stanowią 20,187 % w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów.

Pan Władysław Knabe poinformował, że nie wyklucza zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby posiadanych akcji w zależności od sytuacji na giełdzie i środków finansowych, którymi będzie dysponował.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że Członek Rady Nadzorczej Pan Edward Łaskawiec w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 13.12.2012r.- 1.654 akcji - w cenie 6,00 zł za jedną akcję

- w dniu 14.12.2012r.:

- 2.000 akcji - w cenie 5,91 zł za jedną akcję,

- 800 akcji - w cenie 5,90 zł za jedną akcję,

- 900 akcji - w cenie 5,50 zł za jedną akcję,

tj. razem 5.354 akcji.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Edward Łaskawiec pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Spółka wyjaśnia, że Zarząd powziął informację o przedmiotowych transakcjach w dniu 25 lutego 2013r.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że decyzją z dnia 22 stycznia 2013r., wydaną na wniosek i za zgodą spółki, Wojewoda Pomorski orzekł o wygaśnięciu z dniem 1 stycznia 2013r. decyzji nadającej status zakładu pracy chronionej PPH KOMPAP SA. O wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego o wydanie przedmiotowej decyzji oraz przyczynach utraty statusu zakładu pracy chronionej emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 5/2013 z dnia 15 stycznia 2013r.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 23 stycznia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 17.01.2013r. - łącznie 5.347 akcji - w cenie 6,00 zł za jedną akcję;

- w dniu 18.01.2013r. - łącznie 1.131 akcji - w cenie 6,36 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 23 stycznia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 17.01.2013r. - łącznie 15 akcji - w cenie 6,00 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 16 stycznia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 15.01.2013r. - łącznie 510 akcje - w cenie 6,01 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 16 stycznia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 15.01.2013r. - łącznie 3.561 akcji - w cenie 6,01 - 6,07 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 14 stycznia 2013r., wobec niespełniania wskaźników, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wystąpił do Wojewody Pomorskiego o wydanie decyzji stwierdzającej utratę przez Spółkę statusu zakładu pracy chronionej, począwszy od dnia 1 stycznia 2013r. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że proces utraty statusu zakładu pracy chronionej był przez Spółkę planowany i oczekiwany, a jest wynikiem sukcesywnego zwiększania zatrudnienia w Spółce związanego z realizacją Umowy zawartej z Walki Ekopak S.A., o której spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 47/2012 i 48/2012. Skutkiem zwiększenia zatrudnienia w spółce jest nieosiąganie wskaźników wynikających z wyżej przywołanych przepisów. Jednocześnie emitent wskazuje, że Spółka nadal będzie zatrudniać ponad 25% osób niepełnosprawnych.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 14 stycznia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 10.01.2013r. - łącznie 533 akcje - w cenie 5,97 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 14 stycznia 2013r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Waldemara Lipka - Prezesa Zarządu Spółki, iż Spółka GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabyła akcje PPH KOMPAP S.A.:

- w dniu 10.01.2013r. - łącznie 533 akcje - w cenie 5,97 zł za jedną akcję.

Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka "Grand" sp. z o.o. jest osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 wyżej cytowanej ustawy o obrocie.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd PPH KOMPAP SA, działając na podstawie art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych w roku kalendarzowym 2012. Jednocześnie Zarząd PPH KOMPAP S.A. informuje, że wszystkie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.kompap.pl, jak również w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39.

W odniesieniu do raportów bieżących podano kolejno: numer raportu, datę publikacji i temat raportu, a w odniesieniu do raportów okresowych odpowiednio: nazwę raportu i datę publikacji.

Raporty bieżące:

1/2012 - 05.01.2012r. - Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2011

2/2012 - 05.01.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

3/2012 - 24.01.2012r. - Nabycie akcji przez osoby blisko związane z Prezesem Zarządu oraz zmiana stanu posiadania akcji przez Prezesa Zarządu

4/2012 - 30.01.2012r. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

5/2012 - 10.02.2012r. - Powołanie Prezesa Zarządu spółki zależnej

6/2012 - 14.02.2012r.- Zawarcie umów znaczących

7/2012 - 26.03.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

8/2012 - 29.03.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

9/2012 -02.04.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

10/2012 - 11.04.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu i zwiększenie udziału przez Prezesa Zarządu i spółek z nim powiązanych o ponad 2 % ogólnej liczby głosów

11/2012 - 17.04.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

12/2012 - 27.04.2012r. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od emitenta

13/2012 - 17.05.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

14/2012 - 17.05.2012r. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

15/2012 - 22.05.2012r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

16/2012 - 22.05.2012r. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP S.A. w dniu 18.06.2012 r.

16/2012 K - 23.05.2012r. - Korekta raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 22.05.2012r.

17/2012 - 23.05.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

18/2012 - 28.05.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

19/2012 - 29.05.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

20/2012 - 29.05.2012r. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

21/2012 - 05.06.2012r. - Wybór audytora

22/2012 - 06.06.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

23/2012 - 06.06.2012r. - Powołanie członków Zarządu w spółkach zależnych od PPH KOMPAP S.A.

24/2012 - 13.06.2012r. - Lista uprawnionych do udziału w ZWZ PPH KOMPAP S.A. w dniu 18 czerwca 2012r. (Kancelaria DIA-S)

25/2012 -14.06.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

26/2012 - 19.06.2012r.- Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie w dniu 18 czerwca 2012 roku.

27/2012 - 19.06.2012r.- Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

28/2012 - 19.06.2012r.- Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 18.06.2012r.

29/2012 - 19.06.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

30/2012 - 26.06.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

31/2012 - 26.06.2012r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

32/2012 - 27.06.2012r.- Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę zależną od emitenta

33/2012 - 02.07.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

34/2012 - 03.07.2012r.- Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

35/2012 - 05.07.2012r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

36/2012 - 05.07.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

37/2012 - 09.07.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

38/2012 - 16.07.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

39/2012 - 16.07.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

40/2012 - 17.07.2012r.- Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

41/2012 - 24.07.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

42/2012 - 24.07.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

43/2012 - 24.07.2012r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

44/2012 - 30.07.2012r.- Zawarcie Aneksu nr 1 do umowy znaczącej

45/2012 - 31.07.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

46/2012 - 31.07.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

47/2012 - 24.08.2012r.- Zawarcie umowy znaczącej

48/2012 - 28.08.2012r.- Spełnienie warunku z umowy znaczącej

49/2012 - 04.09.2012r.- Zawarcie umowy o animację akcji

50/2012 - 04.09.2012r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

51/2012 - 04.09.2012r.-Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

52/2012 - 07.09.2012r.- Zawarcie umowy znaczącej

53/2012 - 12.09.2012r.- Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

54/2012 - 14.09.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

55/2012 - 14.09.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

56/2012 - 14.09.2012r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

57/2012 - 19.09.2012r.- Komunikaty GPW S.A. w sprawie pełnienia zadań animatora rynku dla akcji spółki PPH KOMPAP

58/2012 - 19.09.2012r.- Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

59/2012 - 25.09.2012r.- Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

60/2012 - 25.09.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

61/2012 - 25.09.2012r.- Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

62/2012 - 25.09.2012r.- Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

63/2012 - 28.09.2012r. - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

64/2012 - 02.10.2012r. - Zbycie i nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

65/2012 - 02.10.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

66/2012 - 03.10.2012r. - Rezygnacja Członka Zarządu PPH KOMPAP S.A.

67/2012 - 04.10.2012r. - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

68/2012 - 05.10.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

69/2012 - 05.10.2012r. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

70/2012 - 15.10.2012r. - Odwołanie Członka Zarządu OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A. - spółki zależnej od emitenta

71/2012 - 15.10.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

72/2012 - 23.10.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

73/2012 - 30.10.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

74/2012 - 20.11.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

75/2012 - 27.11.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu i zwiększenie udziału przez Prezesa Zarządu i spółek z nim powiązanych o ponad 2 % ogólnej liczby głosów

76/2012 - 28.11.2012r. - Nabycie znacznego pakietu akcji

77/2012 - 03.12.2012r. - Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

78/2012 - 10.12.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

79/2012 - 10.12.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

80/2012 - 12.12.2012r. - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

81/2012 - 17.12.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

82/2012 - 17.12.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

83/2012 - 28.12.2012r. - Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu OZGraf Olsztyńskich Zakładów Graficznych S.A. - spółki zależnej od emitenta

84/2012 - 31.12.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

85/2012 - 31.12.2012r. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

86/2012 - 31.12.2012r. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Raporty okresowe:

Skonsolidowany raport roczny RS 2011 za rok obrotowy 2011 - 20.03.2012r.

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2012 za I kwartał 2012 roku - 15.05.2012r.

Skonsolidowany raport półroczny PS 2012 za I półrocze 2012 roku - 31.08.2012r.

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2012 za III kwartał 2012 roku - 14.11.2012r.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 1/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późn. zm.) (zwane dalej Rozporządzeniem), przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - 15.05.2013r.

- Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - 14.11.2013 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku - 30.08.2013r.

3. Raporty roczne:

- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r. -20.03.2013 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, PPH KOMPAP S.A. oświadcza, że nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.
Waldemar Lipka - Prezes Zarządu