Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek (raport nr 20/2019)Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie ("Spółka Przejmująca?), działając na podstawie art. 504 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz pierwszy Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze spółką zależną IMPRIMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Laskowicach ("Spółka Przejmowana?).

Połączenie spółek nastąpi stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę połączenie nastąpi w ramach procedury uproszczonej przewidzianej w przepisach art. 516 § 6 k.s.h.

Plan Połączenia udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.kompap.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.imprimus.pl zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Ponadto, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna w Kwidzynie przy ul. Piastowskiej 39, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00 nieprzerwanie począwszy od dnia 27 września 2019r. przez co najmniej miesiąc, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego w najbliższym czasie.

Emitent informował o ogłoszeniu zamiaru połączenia ze spółką zależną raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 27 września 2019r.Podstawa prawna: Inne uregulowania ? art. 504§1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych


           
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2019-09-27 Waldemar Lipka Prezes Zarządu