Aktualności

2022
Kom­pap po do­brym ro­ku 2021 znów wy­pła­ci dy­wi­den­dę

Gru­pa Kom­pap SA, do której na­le­żą dwie wio­dące w Pol­sce dru­kar­nie dzie­ło­we pro­du­ku­jące ksi­ążki – BZGraf i OZGraf oraz dru­kar­nia of­f­se­to­wo­-ro­lo­wa Kom­pap w La­sko­wi­cach, wy­ge­ne­ro­wa­ła w 2021 r. przy­cho­dy ze sprze­da­ży w wy­so­ko­ści 91,28 mln zł, tj. wy­ższe o 5% niż przed ro­kiem. Po­li­gra­ficz­na gru­pa osi­ągnęła też za mi­nio­ny rok zysk net­to na po­zio­mie 5,32 mln zł. Wy­pra­co­wa­ne po do­brym ro­ku 2021 zy­ski fir­ma za­mie­rza prze­zna­czyć m.in. na wy­pła­tę dy­wi­den­dy w wy­so­ko­ści 70 gr za ak­cję. Na bie­żący rok Kom­pap pla­nu­je też akwi­zy­cję oraz ko­lej­ne in­we­sty­cje w ma­szy­ny.

Rok 2021 w gru­pie Kom­pap stał pod zna­kiem roz­wo­ju bi­zne­su ope­ra­cyj­ne­go – wzro­stu sprze­da­ży i umac­nia­nia ren­tow­no­ści. Jesz­cze w 2019 r. zysk net­to w gru­pie Kom­pap wy­no­sił 2,81 mln zł. Rok później zo­stał przez fir­mę po­dwo­jo­ny, do 5,69 mln zł. W 2021, mi­mo pan­de­mii i ro­snących kosz­tów, wy­so­ka ren­tow­no­ść zo­stała utrzy­ma­na – za ten okres Kom­pap wy­pra­co­wał 5,32 mln zł zy­sku net­to.

- Ubie­gły rok pod względem przy­cho­do­wym oraz efek­tyw­no­ści bi­zne­su był naj­lep­szym ro­kiem w hi­sto­rii na­szej gru­py. Wy­pra­co­wa­ny zysk net­to to sku­mu­lo­wa­ny efekt dzia­łań ope­ra­cyj­nych – roz­wo­ju port­fo­lio klien­tów, in­we­sty­cji w park ma­szy­no­wy, re­or­ga­ni­za­cji pra­cy i uwa­żnej po­li­ty­ki kosz­to­wej. War­to też mieć na uwa­dze, że w 2020 r. na zysk net­to wpły­nęło zda­rze­nie jed­no­ra­zo­we – 2 mln zł do­ta­cji przy­zna­nej w ra­mach tar­czy an­ty­kry­zy­so­wej. Je­śli wi­ęc oczy­ści­my wy­nik z te­go wpły­wu, zysk za 2021 r. wy­ka­zu­je 36% wzro­stu rok do ro­ku – wy­ja­śnia Wal­de­mar Lip­ka, pre­zes za­rządu Kom­pap SA.

W 2020 r. i 2021 r. fir­ma wy­da­ła na in­we­sty­cje w no­wo­cze­sny park ma­szy­no­wy łącz­nie ok. 12 mln zł. To przede wszyst­kim urządze­nia po­li­gra­ficz­ne do dru­kar­ni w Ol­szy­nie i Bia­łym­sto­ku, dzi­ęki którym oba za­kła­dy pro­du­ku­ją znacz­nie wy­daj­niej. Dzi­ęki te­mu Kom­pap jest kon­ku­ren­cyj­ny za­rów­no na ryn­ku kra­jo­wym, jak i za­gra­nicz­nym. Pol­skie dru­kar­nie Kom­papu pro­du­ku­ją ksi­ążki, które tra­fia­ją do czy­tel­ni­ków w Wiel­kiej Bry­ta­nii, Niem­czech, Nor­we­gii, Wło­szech czy Fran­cji. W 2022 r. spółka pla­nu­je na ten cel prze­zna­czyć ko­lej­ne 6 mln zł.

- Po­ma­ga­ją nam tren­dy na ryn­ku ksi­ążek, a ta­kże zwrot za­gra­nicz­nych wy­daw­ców w kie­run­ku pro­du­cen­tów zlo­ka­li­zo­wa­nych na na­szym kon­ty­nen­cie, którzy – w prze­ci­wie­ństwie do azja­tyc­kich, gwa­ran­tu­ją pew­no­ść do­staw i wy­so­ką ja­ko­ść. Jed­no­cze­śnie od­czu­wal­ne przez nas, jak i ca­łą bra­nżę są ro­snące kosz­ty pro­duk­cji. Sza­cu­je­my, że w 2021 r. su­ro­wiec podro­żał o po­nad 130% r/r. Wzra­sta­ją też in­ne kosz­ty, ale ści­sła kon­tro­la wy­dat­ków, od­po­wied­nie za­rządza­nie do­stawami pa­pie­ru, opty­ma­li­za­cja pro­duk­cji oraz no­wo­cze­sne ma­szy­ny, po­zwa­la­jące mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać su­row­ce to na­sze moc­ne stro­ny. W efek­cie na­sze wy­ni­ki mi­mo nie­ła­twych wa­run­ków ze­wnętrz­nych za­cho­wu­ją po­zy­tyw­ny trend – mówi pre­zes Kom­pa­pu.

Na 2022 r. spółka za­pla­no­wa­ła wy­pła­tę dy­wi­den­dy. Zgod­nie z re­ko­men­da­cją za­rządu ma to być 70 gr za ak­cję. To ko­lej­ny rok, gdy Kom­pap dzie­li się zy­skiem z ak­cjo­na­riu­sza­mi, przy czym tym ra­zem wy­pła­ta by­ła­by wy­ższa niż rok w po­przed­nich la­tach (50 gr/ak­cję w 2021 i 39 gr/ak­cję w 2020). In­ne pla­ny na ten rok do­ty­czą kie­run­ków roz­wo­ju gru­py.

- W tym ro­ku będzie­my in­ten­sy­fi­ko­wać współpra­cę mi­ędzy na­szy­mi dwo­ma naj­wi­ęk­szy­mi za­kła­da­mi – w Bia­łym­sto­ku i Olsz­ty­nie, by mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pły­nące z te­go współdzia­ła­nia sy­ner­gie i by prze­ło­ży­ło się to na na­sze wy­ni­ki. Ale my­śli­my nie tyl­ko o roz­wo­ju or­ga­nicz­nym. Ch­ce­my roz­sze­rzyć na­szą ofer­tę o druk cy­fro­wy i w zwi­ąz­ku z tym je­ste­śmy za­in­te­re­so­wa­ni akwi­zy­cją spółki o ta­kim pro­fi­lu. Mam na­dzie­ję, że uda się nam sfi­na­li­zo­wać te pla­ny do je­sie­ni te­go ro­ku – sza­cu­je Wal­de­mar Lip­ka.

Do Kom­pa­pu na­le­żą dru­kar­nie w Bia­łym­sto­ku, Olsz­ty­nie i La­sko­wi­cach, za­li­cza­ne do naj­wi­ęk­szych za­kła­dów po­li­gra­ficz­nych w Pol­sce. To wła­śnie w za­kła­dach gru­py Kom­pap dru­ko­wa­ne są na­kła­dy wy­daw­nictw ta­kich jak Pu­bli­cat, Znak, Dwie Sio­stry, Po­wer­graph, Eg­mont czy Bur­da. Z usług Kom­pa­pu ko­rzy­sta też wie­le za­gra­nicz­nych do­mów wy­daw­ni­czych. W La­sko­wi­cach spółka dru­ku­je zaś ma­te­ria­ły dla du­żych kra­jo­wych firm, np. PZU, Tau­ro­nu, Ener­gi czy To­ta­li­za­to­ra Spor­to­we­go.

Na pod­sta­wie in­for­ma­cji fir­my Kom­pap

 Artykuł dostępny na stronie druk.info.pl