Aktualności

2022
Kompap zwiększa obroty i przejmuje spółkę od Asseco

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące w Polsce drukarnie dziełowe produkujące książki - BZGraf i OZGraf oraz drukarnia offsetowo-rolowa Kompap w Laskowicach, wypracowała w I półroczu 2022 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 49,29 mln zł, tj. wyższe o 11% niż przed rokiem. Zysk netto poligraficznej grupy za ten okres wyniósł 2,81 mln zł. Kompap jednocześnie realizuje plany konsolidacji i z początkiem września sfinalizował zakup spółki z grupy Asseco, zajmującej się drukiem cyfrowym i korespondencją masową.

Nowy nabytek Kompapu, spółka o nazwie Komunikacja Masowa, oznacza dla poligraficznej grupy rozwinięcie oferty o usługi związane z drukiem cyfrowym, obiegiem firmowych e-dokumentów oraz elektroniczną i papierową korespondencją zlecaną na wielką skalę przez banki, ubezpieczycieli, firmy energetyczne etc. Rocznie firma przetwarza też 42 mln elektronicznych faktur i jak dotąd wygenerowała 1 mld e-dokumentów. Jej przychody za ubiegły rok wyniosły ok. 20 mln zł. Kompap kupił tę spółkę od Asseco za 5,25 mln zł, finansując zakup ze środków własnych.

- Poprzez zakup Komunikacji Masowej spełniamy nasze wcześniejsze zapowiedzi dotyczące rozwoju usługowego portfolio grupy Kompap. Do druku offsetowego, w którym mamy bardzo wysokie kompetencje, dodajemy komplementarne usługi druku cyfrowego. To pozwoli nam wejść w nowy obszar biznesu i otworzyć drogę do pozyskiwania kolejnych dużych zamówień. Druk cyfrowy i e-dokumentacja to szybko rozwijające się dziedziny ze względu na coraz większy stopień digitalizacji przedsiębiorstw oraz społeczeństwa. Jednocześnie cały czas obserwujemy rynek i jesteśmy zainteresowani jego dalszą konsolidacją, więc nie wykluczamy kolejnych przejęć – mówi Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA.

Laskowicka drukarnia Kompapu już dziś realizuje wielkonakładowe zlecenia na druki, materiały firmowe, broszury czy ulotki klientów takich jak m.in. PZU, Tauron, Energa czy Totalizator Sportowy. Spółka Komunikacja Masowa będzie zatem uzupełnieniem i rozwinięciem biznesu grupy.

Oprócz drukarni w Laskowicach do Kompapu należą jeszcze drukarnie dziełowe w Białymstoku oraz Olsztynie. Grupa jest zaliczana do największych zakładów poligraficznych w Polsce, obsługując wiodące domy wydawnicze. Notowany kolejny z rzędu wzrost skonsolidowanych przychodów grupy to w dużej mierze efekt rosnących zamówień, pozyskiwanych przez te drukarnie m.in. z zagranicznych wydawnictw, ale też i krajowych klientów. Spółce, której znaczna część sprzedaży pochodzi z eksportu, pomaga też sytuacja na rynkach walutowych.

- Mimo coraz trudniejszej sytuacji w gospodarce mamy za sobą kolejne udane dwa kwartały. Zwiększyliśmy dwucyfrowo przychody ze sprzedaży, a zysk netto za jedno półrocze wyniósł 2,81 mln zł, czyli tyle co zysk odnotowany za cały rok 2019. Utrzymanie tak wysokiej rentowności jest nie lada wyczynem w branży w okresie, gdy średni koszt naszego podstawowego surowca – papieru – wzrósł o ponad 100%. Jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż w 2022 r. procentują inwestycje w unowocześnianie naszych drukarni. Jesteśmy w stanie drukować coraz szybciej i więcej zachowując przy tym wysoką jakość druku. Tymi argumentami, w połączeniu z rzetelnością i pewnością dostaw, zdobywamy zaufanie kolejnych klientów. Ta renoma jest szczególnie ważna, gdy walczymy o zlecenia z zagranicy zagranicznych klientów. W I półroczu 35% naszej sprzedaży przyniosły kontrakty z zagranicznymi wydawcami – z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec, a nawet Portugalii czy Kanady. Natomiast od strony kosztowej pomaga nam wcześniejsza reorganizacja firmy i coraz większy zakres zakupów centralnych. Te synergie będą jeszcze większe po dołączeniu kolejnej spółki do naszej grupy. To jest ważne zwłaszcza dziś, gdy nasza branża mierzy się z rosnącymi cenami energii i surowców. Co ważne, w I półroczu poprawiliśmy też płynność oraz spłaciliśmy też część leasingów i kredytów – wyjaśnia prezes Kompapu.

Niezależnie od realizowanego przejęcia, Kompap kontynuował inwestycje w nowoczesne maszyny podnoszące wydajność druku w posiadanych już zakładach. W latach 2020-2021 Kompap wydał na ten cel ok. 12 mln zł. W 2022 r. zakupił m.in. maszyny do cięcia papieru o wartości 760 tys. zł do drukarni w Olszynie oraz naświetlarkę do drukarni w Białymstoku o wartości ok. 650 tys. zł. Aktualnie finalizuje zakup linii do oprawy miękkiej o wartości ponad 2 mln zł do tego zakładu. Łączne wydatki w grupie związane z unowocześnianiem parku maszynowego planowane są na ok. 4 mln zł w 2022 r. Oprócz tego Kompap zaczął też inwestować w fotowoltaikę. Instalacja działająca od marca zaspokaja ok. 5-8% zapotrzebowania laskowickiej drukarni na energię. Spółka planuje jej rozbudowę, tak by zapewnić ok. 30% zapotrzebowania drukarni na prąd, co pozwoli znacznie obniżyć koszty energii całej grupy.

Po zakończeniu I półrocza Kompap wypłacił dywidendę z zysku wypracowanego w 2021 r. w wysokości 45 gr za akcję. Decyzją ZWZ, zgodnie z rekomendacją zarządu, wysokość dywidendy została jednak zmniejszona (pierwotna rekomendacja to 70 gr/akcję), aby sfinansować zakup nowej spółki bez konieczności zaciągania dodatkowego długu.

***

KOMPAP SA posiada w swoim portfelu dwa zakłady graficzne należące do liderów rynku druku dziełowego w Polsce – OZGraf i BZGraf, a także drukarnię offsetową rolową w Laskowicach. Spółka ponadto zajmuje się produkcją specjalistycznych artykułów papierniczych i biurowych, jak koperty utajnione czy rolki do bankomatów z nadrukiem, a także drukiem akcydensowym. Kompap jest notowany na GPW od 1996 r.

Kom­pap po do­brym ro­ku 2021 znów wy­pła­ci dy­wi­den­dę

Gru­pa Kom­pap SA, do której na­le­żą dwie wio­dące w Pol­sce dru­kar­nie dzie­ło­we pro­du­ku­jące ksi­ążki – BZGraf i OZGraf oraz dru­kar­nia of­f­se­to­wo­-ro­lo­wa Kom­pap w La­sko­wi­cach, wy­ge­ne­ro­wa­ła w 2021 r. przy­cho­dy ze sprze­da­ży w wy­so­ko­ści 91,28 mln zł, tj. wy­ższe o 5% niż przed ro­kiem. Po­li­gra­ficz­na gru­pa osi­ągnęła też za mi­nio­ny rok zysk net­to na po­zio­mie 5,32 mln zł. Wy­pra­co­wa­ne po do­brym ro­ku 2021 zy­ski fir­ma za­mie­rza prze­zna­czyć m.in. na wy­pła­tę dy­wi­den­dy w wy­so­ko­ści 70 gr za ak­cję. Na bie­żący rok Kom­pap pla­nu­je też akwi­zy­cję oraz ko­lej­ne in­we­sty­cje w ma­szy­ny.

Rok 2021 w gru­pie Kom­pap stał pod zna­kiem roz­wo­ju bi­zne­su ope­ra­cyj­ne­go – wzro­stu sprze­da­ży i umac­nia­nia ren­tow­no­ści. Jesz­cze w 2019 r. zysk net­to w gru­pie Kom­pap wy­no­sił 2,81 mln zł. Rok później zo­stał przez fir­mę po­dwo­jo­ny, do 5,69 mln zł. W 2021, mi­mo pan­de­mii i ro­snących kosz­tów, wy­so­ka ren­tow­no­ść zo­stała utrzy­ma­na – za ten okres Kom­pap wy­pra­co­wał 5,32 mln zł zy­sku net­to.

- Ubie­gły rok pod względem przy­cho­do­wym oraz efek­tyw­no­ści bi­zne­su był naj­lep­szym ro­kiem w hi­sto­rii na­szej gru­py. Wy­pra­co­wa­ny zysk net­to to sku­mu­lo­wa­ny efekt dzia­łań ope­ra­cyj­nych – roz­wo­ju port­fo­lio klien­tów, in­we­sty­cji w park ma­szy­no­wy, re­or­ga­ni­za­cji pra­cy i uwa­żnej po­li­ty­ki kosz­to­wej. War­to też mieć na uwa­dze, że w 2020 r. na zysk net­to wpły­nęło zda­rze­nie jed­no­ra­zo­we – 2 mln zł do­ta­cji przy­zna­nej w ra­mach tar­czy an­ty­kry­zy­so­wej. Je­śli wi­ęc oczy­ści­my wy­nik z te­go wpły­wu, zysk za 2021 r. wy­ka­zu­je 36% wzro­stu rok do ro­ku – wy­ja­śnia Wal­de­mar Lip­ka, pre­zes za­rządu Kom­pap SA.

W 2020 r. i 2021 r. fir­ma wy­da­ła na in­we­sty­cje w no­wo­cze­sny park ma­szy­no­wy łącz­nie ok. 12 mln zł. To przede wszyst­kim urządze­nia po­li­gra­ficz­ne do dru­kar­ni w Ol­szy­nie i Bia­łym­sto­ku, dzi­ęki którym oba za­kła­dy pro­du­ku­ją znacz­nie wy­daj­niej. Dzi­ęki te­mu Kom­pap jest kon­ku­ren­cyj­ny za­rów­no na ryn­ku kra­jo­wym, jak i za­gra­nicz­nym. Pol­skie dru­kar­nie Kom­papu pro­du­ku­ją ksi­ążki, które tra­fia­ją do czy­tel­ni­ków w Wiel­kiej Bry­ta­nii, Niem­czech, Nor­we­gii, Wło­szech czy Fran­cji. W 2022 r. spółka pla­nu­je na ten cel prze­zna­czyć ko­lej­ne 6 mln zł.

- Po­ma­ga­ją nam tren­dy na ryn­ku ksi­ążek, a ta­kże zwrot za­gra­nicz­nych wy­daw­ców w kie­run­ku pro­du­cen­tów zlo­ka­li­zo­wa­nych na na­szym kon­ty­nen­cie, którzy – w prze­ci­wie­ństwie do azja­tyc­kich, gwa­ran­tu­ją pew­no­ść do­staw i wy­so­ką ja­ko­ść. Jed­no­cze­śnie od­czu­wal­ne przez nas, jak i ca­łą bra­nżę są ro­snące kosz­ty pro­duk­cji. Sza­cu­je­my, że w 2021 r. su­ro­wiec podro­żał o po­nad 130% r/r. Wzra­sta­ją też in­ne kosz­ty, ale ści­sła kon­tro­la wy­dat­ków, od­po­wied­nie za­rządza­nie do­stawami pa­pie­ru, opty­ma­li­za­cja pro­duk­cji oraz no­wo­cze­sne ma­szy­ny, po­zwa­la­jące mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać su­row­ce to na­sze moc­ne stro­ny. W efek­cie na­sze wy­ni­ki mi­mo nie­ła­twych wa­run­ków ze­wnętrz­nych za­cho­wu­ją po­zy­tyw­ny trend – mówi pre­zes Kom­pa­pu.

Na 2022 r. spółka za­pla­no­wa­ła wy­pła­tę dy­wi­den­dy. Zgod­nie z re­ko­men­da­cją za­rządu ma to być 70 gr za ak­cję. To ko­lej­ny rok, gdy Kom­pap dzie­li się zy­skiem z ak­cjo­na­riu­sza­mi, przy czym tym ra­zem wy­pła­ta by­ła­by wy­ższa niż rok w po­przed­nich la­tach (50 gr/ak­cję w 2021 i 39 gr/ak­cję w 2020). In­ne pla­ny na ten rok do­ty­czą kie­run­ków roz­wo­ju gru­py.

- W tym ro­ku będzie­my in­ten­sy­fi­ko­wać współpra­cę mi­ędzy na­szy­mi dwo­ma naj­wi­ęk­szy­mi za­kła­da­mi – w Bia­łym­sto­ku i Olsz­ty­nie, by mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pły­nące z te­go współdzia­ła­nia sy­ner­gie i by prze­ło­ży­ło się to na na­sze wy­ni­ki. Ale my­śli­my nie tyl­ko o roz­wo­ju or­ga­nicz­nym. Ch­ce­my roz­sze­rzyć na­szą ofer­tę o druk cy­fro­wy i w zwi­ąz­ku z tym je­ste­śmy za­in­te­re­so­wa­ni akwi­zy­cją spółki o ta­kim pro­fi­lu. Mam na­dzie­ję, że uda się nam sfi­na­li­zo­wać te pla­ny do je­sie­ni te­go ro­ku – sza­cu­je Wal­de­mar Lip­ka.

Do Kom­pa­pu na­le­żą dru­kar­nie w Bia­łym­sto­ku, Olsz­ty­nie i La­sko­wi­cach, za­li­cza­ne do naj­wi­ęk­szych za­kła­dów po­li­gra­ficz­nych w Pol­sce. To wła­śnie w za­kła­dach gru­py Kom­pap dru­ko­wa­ne są na­kła­dy wy­daw­nictw ta­kich jak Pu­bli­cat, Znak, Dwie Sio­stry, Po­wer­graph, Eg­mont czy Bur­da. Z usług Kom­pa­pu ko­rzy­sta też wie­le za­gra­nicz­nych do­mów wy­daw­ni­czych. W La­sko­wi­cach spółka dru­ku­je zaś ma­te­ria­ły dla du­żych kra­jo­wych firm, np. PZU, Tau­ro­nu, Ener­gi czy To­ta­li­za­to­ra Spor­to­we­go.

Na pod­sta­wie in­for­ma­cji fir­my Kom­pap

 Artykuł dostępny na stronie druk.info.pl