Raport bieżący nr 48/2016

Podstawa Prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Spółka PPH KOMPAP SA informuje, że w dniu 06 września 2016r. otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 19 rozporządzenia MAR, od Pana Waldemara Lipka ? Prezesa Zarządu Spółki, że w wyniku transakcji zawartych na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na GPW nabył akcje PPH KOMPAP S.A.:  - w dniu 05.09.2016r. ? łącznie 1.100 akcji  w cenie po 9,40-9,57 zł za jedną akcję,Obowiązek przekazania powyższych informacji wynika z faktu, iż Pan Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH KOMPAP SA funkcję Prezesa Zarządu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-06 Waldemar Lipka Prezes Zarządu