Raport bieżący nr 21/2017


Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w dniu 22 maja 2017r. Rada Nadzorcza Spółki PPH KOMPAP SA, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 z późn. zm.) oraz stosownie do § 17 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 104/49 do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2017 oraz do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP S.A. za okres I półrocza 2017r. oraz za rok obrotowy 2017.  

W/w Spółka jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem ewidencyjnym 3887 na listę tych podmiotów, prowadzona przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR).PPH KOMPAP SA korzystał z usług wyżej wymienionego podmiotu w zakresie przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza 2014r.,2015r. i 2016r., do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, 2015 i 2016, a także do badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PPH KOMPAP SA za okres I półrocza 2014r., 2015r. i 2016r. oraz za rok obrotowy 2014, 2015 oraz 2016.

Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-22 Waldemar Lipka Prezes Zarządu