Raport bieżący nr 25/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2017 roku:  

"UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jerzego Łucjana Łopacińskiego.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 3.017.986 co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.017.986

3.Liczba głosów "za? - 3.017.986

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał."UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 23 maja 2017 roku w raporcie bieżącym nr 22/2017 oraz na stronie internetowej www.kompap.pl.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 3.017.986 co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.017.986

3.Liczba głosów "za? - 3.017.986

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 3.017.986 co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.017.986

3.Liczba głosów "za? - 3.017.986

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0

"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.039.345,91 zł (dwadzieścia siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),

b) rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wskazujący zysk netto w wysokości 1.266.530,45 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści złotych czterdzieści pięć groszy),

c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie przepływów środków pieniężnych z kwoty 525 zł (pięćset dwadzieścia pięć złotych) do kwoty 101.237,79 zł (sto jeden tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym,

e) oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 3.017.986 co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.017.986

3.Liczba głosów "za? - 3.017.986

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2016.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2016.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 3.017.986 co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.017.986

3.Liczba głosów "za? - 3.017.986

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2016

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP na które składają się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień

31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96.211.849,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto

w wysokości 2.702.297,20 zł (dwa miliony siedemset dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy),

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazujące zwiększenie przepływów środków pieniężnych z kwoty 375.909,50 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 823.189,28 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy),

e) opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości,

f) informacje dodatkowe i objaśniające?.Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 3.017.986 co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.017.986

3.Liczba głosów "za? - 3.017.986

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 1.266.530,45 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 3.017.986 co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.017.986

3.Liczba głosów "za? - 2.616.275

4.Liczba głosów "przeciw? - 351.711

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 50.000"UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka ? pełniącemu w 2016 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki ? z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Waldemarowi Ryszardowi Lipka ? pełniącemu w 2016 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki ? absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 1.995.666 co stanowi 42,64 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 1.995.666

3.Liczba głosów "za? - 1.995.666

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu ? pełniącemu w 2016 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ? z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jerzemu Łucjanowi Łopacińskiemu ? pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 3.011.872 co stanowi 64,35 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów ? 3.011.872

3.Liczba głosów "za? - 3.011.872

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu ? pełniącemu w 2016 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ? z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Markowi Kazimierzowi Głuchowskiemu ? pełniącemu w 2016 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 3.017.986 co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.017.986

3.Liczba głosów "za? - 3.017.986

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec ? pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Edwardowi Łaskawiec ? pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 2.666.275 co stanowi 56,97 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 2.666.275

3.Liczba głosów "za? - 2.666.275

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe ? pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Jakubowi Knabe ? pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 3.017.986 co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.017.986

3.Liczba głosów "za? - 3.017.986

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk ? pełniącemu w 2016 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 15 czerwca 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Mariuszowi Banaszuk ? pełniącemu w 2016 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 15 czerwca 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 3.017.986 co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.017.986

3.Liczba głosów "za? - 3.017.986

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu ? pełniącemu w 2016 roku w okresieod dnia 15 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 rokufunkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie udziela Panu Przemysławowi Danowskiemu ? pełniącemu w 2016 roku w okresie od dnia 15 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ? absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 3.017.986 co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.017.986

3.Liczba głosów "za? - 3.017.986

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0"UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A.

w Kwidzynie z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PPH KOMPAP S.A. z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie podziału wcześniejszych wypracowanych przez Spółkę zysków z lat ubiegłych, przekazanych przez poprzednie Walne Zgromadzenia do kapitału zapasowego i wypłaty dywidendy z tych zysków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produk-cyjno Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zmienia uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie podziału wcześniejszych wypracowanych przez Spółkę zysków z lat ubiegłych, przekazanych przez poprzednie Walne Zgromadzenia do kapitału zapasowego i wypłaty dywidendy z tych zysków poprzez zmniejszenie łącznej kwoty przeznaczonej tą uchwałą na wypłatę dywidendy z kwoty 936.099,20 zł (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 905.356,60 zł (dziewięćset pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), to jest w wysokości po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję, z wyłączeniem akcji PPH KOMPAP SA posiadanych przez spółki zależne od emitenta, tj. Białostockie Zakłady Graficzne SA oraz OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA (łącznie 153.778 akcji), które na zasadzie art. 364 § 2 w związku z art. 362 § 4 ksh nie uczestniczą w dywidendzie. Jednocześnie nie ulega zmianie wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję, która wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy).?Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 3.017.986 co stanowi 64,48 % kapitału zakładowego

2.Łączna liczba ważnych głosów - 3.017.986

3.Liczba głosów "za? - 3.017.986

4.Liczba głosów "przeciw? - 0

5.Liczba głosów "wstrzymujących się? - 0

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu