Raport bieżący nr 31/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA (spółki zależnej od emitenta) w dniu 20 listopada 2017r. podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych w łącznej ilości 3.529 akcji przez Spółkę OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA za cenę wykupu, która zostanie ustalona przez biegłego rewidenta, wybranego przez Walne Zgromadzenie.  

Dodatkowo na w/w Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o umorzeniu 387.343 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 zł każda akcja należące do Spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA poprzez obniżenie kapitału zakładowego oraz uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA z kwoty 11.645.000 zł do kwoty 7.771.570 zł, tj. o kwotę 3.873.430 zł poprzez umorzenie w/w 387.343 akcji spółki.

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-21 Waldemar Lipka Prezes Zarządu