Raport bieżący 7/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 czerwca 2019 roku:UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... .UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:.............................................................UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 30 maja 2019r. w raporcie bieżącym nr 6/2019 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., na które składa się:

a/ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30 692 tys. zł,

b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące zysk netto w wysokości 2 659 133,13 zł,

c/ zestawienie zmian w kapitale własnym,

d/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

e/ oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2018.UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2018Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP, na które składają się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120 851 tys zł,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące stratę netto w wysokości 3 154 tys zł,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazujące zmniejszenie przepływów środków pieniężnych z kwoty 2 359 tys. zł do kwoty 1 866 tys. zł,

e) opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości,

f) informacje dodatkowe i objaśniające.UCHWAŁA NR 8Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 2.659.133,13 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 13/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2018r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2018r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu ? pełniącemu w 2018r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2018r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018r.UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2018r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2018r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2018r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2018r.UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2018r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2018r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2018r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2018r.UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2018r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2018r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2018r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2018r.UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu - pełniącemu w 2018r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2018r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Przemysławowi Danowskiemu - pełniącemu w 2018r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2018r.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Głuchowskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym powołuje Pana Marka Głuchowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: odwołania członka Rady NadzorczejDziałając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UCHWAŁA NR 186

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: wynagrodzenia członka Rady NadzorczejDziałając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - ?????zł;

- Zastępca Przewodniczącego - ?????? zł,

- Członek Rady Nadzorczej - ?????? zł.Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie płatne kwartalnie na koniec każdego kwartału, poczynając od dnia 01.07.2019r.