Raport bieżący 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PPH KOMPAP SA w Kwidzynie informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Głuchowskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019r. powzięło uchwałę o powołaniu Pana Marka Głuchowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.Informacje, o których mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostały przywołane w raportach bieżących dotyczących powołania w/w osoby do organów Spółki po raz pierwszy i do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie.

 


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-26 Waldemar Lipka Prezes Zarządu