Raport bieżący 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "KOMPAP? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, ul. Piastowska 39 ("Spółka Przejmująca?) informuje, że Zarząd Spółki podjął w dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2019r., decyzję o połączeniu i przedłożeniu do publicznego wglądu Planu połączenia Spółki ze swoją spółką zależną IMPRIMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Laskowicach ("Spółka Przejmowana?).

Podstawowym celem połączenia Spółek jest uporządkowanie i uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej KOMPAP, w skład której wchodzą Spółka Przejmującą i Spółka Przejmowana. Jedynym wspólnikiem w Spółce IMPRIMUS jest Spółka KOMPAP, a Prezes Zarządu Spółki Przejmującej jest Prezesem Zarządu Spółki Przejmowanej. Wynikiem połączenia będzie uproszczenie procesów w zakresie nadzoru i zarządzania spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej i ich korzystny wpływ na konsolidację kompetencji zarządczych i decyzyjnych. Niewątpliwie połączenie będzie miało wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółek. Wraz z połączeniem planowane jest przeniesienie siedziby PPH KOMPAP SA do Laskowic. Powyższe działania przyczynią się do oszczędności finansowych w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminują one zbędne podwójnie ponoszone przez obydwie spółki kosztów ich funkcjonowania.Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z treścią art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie poprzez przejęcie).

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie będzie miało miejsce w trybie art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższania kapitału zakładowego.

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę połączenie nastąpi w ramach procedury uproszczonej przewidzianej w przepisach art. 516 § 6 k.s.h.

Zgodnie z przepisem art. 500 § 21 k.s.h., począwszy od dnia 27 września 2019r., na stronach internetowych łączących się spółek umieszczony zostanie Plan Połączenia.

Niniejsza informacja uznana została przez Spółkę za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

 


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-27 Waldemar Lipka Prezes Zarządu