Raport bieżący 32/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie informuje, że w dniu 14 października 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych od Warsaw Equity Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PPH KOMPAP S.A.

 

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (eko_7138325.zip).

 


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-14 Waldemar Lipka Prezes Zarządu