Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach ("Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 74/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku oraz raportu bieżącego numer 15/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku, niniejszym informuje o zawarciu w dniu 1 września 2022 roku umowy rozporządzającej ("Transakcja”), na mocy której Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie o numerze KRS: 0000033391 zbyła na rzecz Emitenta 100 % udziałów w swojej jednostce zależnej zajmującej się drukiem cyfrowym, tj. w spółce Komunikacja Masowa sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie o numerze KRS: 0000945136 ("Komunikacja Masowa”).

Łączna cena nabycia 100% udziałów spółki Komunikacja Masowa wynosi 5.250.000 PLN (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Podana informacja została uznana przez Zarząd Emitenta za informację poufną ze względu na fakt, że Transakcja wykracza poza zakres typowych transakcji zawieranych przez Emitenta, a dzięki niej Emitent uzyska istotne wzmocnienie swojej pozycji w obszarze usług związanych z drukiem cyfrowym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-01 Waldemar Lipka Prezes Zarządu