Raport bieżący nr 47/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Laskowicach, informuje, że w dniu 20 sierpnia 2020r. dokonał całkowitej spłaty kredytu udzielonego Spółce na mocy Umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 24 maja 2018r. z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, na mocy której Bank udzielił spółce kredytu w kwocie 2.700.00 zł na refinansowanie zakupu części udziałów Imprimus Sp. z o.o. Pozostała na dzień 20 sierpnia 2020r. kwota do spłaty wynosiła 600.000 zł plus odsetki. Część kwoty na spłatę kredytu pochodziła ze środków pozyskanych w drodze umowy pożyczki zawartej w dniu 19 sierpnia 2020r. ze spółką Grand Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Umowa pożyczki opiewa na kwotę 580.000 zł, oprocentowanie w skali roku wynosi 2,77%, a termin spłaty strony ustaliły na dzień 31 grudnia 2020r.

W wyniku spłaty w/w kredytu zwolnione zostaną zabezpieczenia udzielone Bankowi, tj. hipoteka umowna łączna na nieruchomościach położonych w Laskowicach przy ul. Parkowej 56 do kwoty 4.050.000 zł oraz poręczenia udzielone przez Spółki zależne od emitenta, tj. OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Olsztynie oraz Białostockie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Białymstoku – każda spółka do kwoty 4.050.000 zł.

 

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu (000ABHD8B9E6RA5W.zip).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-20 Waldemar Lipka Prezes Zarządu