Raport bieżący nr 43/2021

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ :

1. Waldemar Ryszard Lipka – 1.426.470 akcji, co uprawnia do 1.426.470 akcji głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, które stanowią 30,48 % w ogólnej liczbie głosów, a na tym ZWZ stanowiły 36,04 % głosów. Łączna ilość akcji przysługujących Waldemarowi Lipce i spółce od niego zależnej – spółce GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na ZWZ – 1.535.270 akcji co uprawnia do 1.535.270 głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, które stanowią 32,80 % w ogólnej liczbie głosów, a na tym ZWZ stanowiły 38,79 % głosów.

2. Danuta Knabe – 955.482 akcji, co uprawnia do 955.482 głosów, które stanowią 20,41 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 24,14 % głosów;

3. Witold Knabe – 327.669 akcji, co uprawnia do 327.669 głosów, które stanowią 7,00 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 8,28 % głosów;

4. Edward Łaskawiec – 1.040.235 akcji co uprawnia do 1.040.235 głosów, które stanowią 22,23 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 26,28 % głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-18 Waldemar Lipka Prezes Zarządu