Raport bieżący nr 64/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr: 8/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku informuje, że zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku z dnia 4 listopada 2021 roku na dzień 12 listopada 2021 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych przekazanych przez Emitenta raportem bieżącym nr 8/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku pozostają bez zmian.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-11 Waldemar Lipka Prezes Zarządu