Raport bieżący nr 66/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PPH Kompap S.A. z siedzibą w Laskowicach informuje, że w związku z omyłką pisarską oraz błędami rachunkowymi znajdującymi się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PPH Kompap S.A. za III kwartał 2021 roku, dokonuje korekty Raportu kwartalnego za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku poprzez aktualizację jego treści. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że korekta nie ma wpływu na sumę bilansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej PPH Kompap S.A. za III kwartał 2021 r.

W wyniku dokonania korekty błędów:

1. błąd rachunkowy - o kwotę 3.057 tys. PLN - pozycja Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych dochodów za okres 01.07.2021-30.09.2021 ''Zysk (strata) ze sprzedaży''

2. omyłka pisarska o kwotę 549 tys. PLN - pozycja Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych dochodów za okres 01.07.2021-30.09.2021 ''Pozostałe przychody operacyjne''

3. omyłka pisarska o kwotę 51 tys. PLN - pozycja Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych dochodów za okres 01.07.2021-30.09.2021 ''Pozostałe koszty operacyjne''

poprawiono odpowiednio ich liczbę i wartość.

Szczegółowy zakres dokonanych korekt zaprezentowany został w załączniku do niniejszego raportu.

Pozostałe zapisy Raportu nie podlegają zmianie, a skorygowany Raport okresowy kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2021 r. opublikowany zostanie w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna: paragraf 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim_Dz.U. 2018 poz.757

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000DOC0OY9GFV532).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Waldemar Lipka Prezes Zarządu