Raport bieżący 11/2023

Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 maja 2023r. roku podjęło uchwałę o zwiększeniu liczby członków Rady Nadzorczej do sześciu osób oraz powołało Magdalenę Marię Czarzastą na funkcję członka Rady Nadzorczej na okres pięcioletniej kadencji ze skutkiem na moment i pod warunkiem zawieszającym wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki objętych uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2023 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Magdalena Czarzasta w 1998r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2003r. ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2003r. wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii. W 2020r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. W ramach swojej działalności zawodowej specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Pani Magdalena Czarzasta nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki ani nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce ani osobie prawnej jako ich wspólnik lub członek organu. Pani Magdalena Czarzasta nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.