Raport bieżący 15/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Laskowicach informuje, że w dniu 22 czerwca 2023r. powziął informację iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 czerwca 2023r. dokonano rejestracji zmian Statutu Spółki, dokonanych na mocy uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2023r., obejmujących:

- zmianę § 18 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu osób powoływanych na okres pięciu lat. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie.

- zmianę § 18b ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"2. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż ta ustalona zgodnie z § 18 ust. 1, w szczególności na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie kadencji, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji uzupełnić skład Rady

o członków, którzy swoje czynności będą sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia."

Treść uchwalonych wyżej wymienionych zmian Statutu Spółki została opublikowana w raporcie bieżącym nr 9/2023 z dnia 25 maja 2023r.

W związku z wprowadzeniem zmian do statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 20 z dnia 24 maja 2023r. uchwaliło tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem wyżej wskazanych zmian Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000HBA9A5MOL070G).