Raport bieżący 16/2023

Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach informuje, że w dniu 22 czerwca 2023r. powziął informację iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 czerwca 2023r. dokonano rejestracji zmian Statutu Spółki, objętych uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2023r., w związku z czym został spełniony warunek zawieszający określony w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2023r. o zwiększeniu liczby członków Rady Nadzorczej do sześciu osób oraz powołaniu Magdaleny Marii Czarzastej na funkcję członka Rady Nadzorczej na okres pięcioletniej kadencji.

Informacje o powołaniu Pani Magdaleny Czarzastej na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w zakresie określonym w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostały podane w raporcie bieżącym nr 11/2023 z dnia 25 maja 2023r.