Raport bieżący 22/2023

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 lipca 2023r. otrzymał od Waldemara Lipki - Prezesa Zarządu Emitenta, zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta, stanowiące zmianę zawiadomienia, o którym Emitent informował raportem ESPI 14/2023.

Niniejsza zmiana ww. zawiadomienia dotyczy sprostowania:

- danych dotyczących transakcji z dnia 22 maja 2023r. w zakresie ilości nabytych akcji za cenę 18,7 PLN, gdzie zamiast wolumenu 1334 powinno być 1444 (przy czym łączny wolumen transakcji w tym dniu został podany prawidłowo - 2320),

- danych dotyczących transakcji z dnia 25 maja 2023r. w zakresie ilości nabytych akcji, gdzie zamiast wolumenu 1000 akcji powinno być 100 akcji.

Jednocześnie Pan Waldemar Lipka wyjaśnił, że powyższe skorygowane informacje zostały przekazane omyłkowo, w sposób nieświadomy. Mając na względzie nieistotną ilość akcji, których dotyczy przedmiotowa omyłka, powyższe nie miało wpływu na cenę akcji Emitenta ani nie wpłynęło w jakikolwiek sposób na sytuację Emitenta na rynku oraz GPW.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000HE8XHRNXTA05R).