Raport bieżący 23/2023

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 lipca 2023r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez Waldemara Lipkę - Prezesa Zarządu Emitenta.

Jednocześnie Pan Waldemar Lipka wyjaśnił, że opóźnienie w przekazaniu informacji o w/w transakcjach nastąpiło omyłkowo, w sposób nieświadomy i było spowodowane problemami rodzinnymi i zdrowotnymi. Mając na względzie nieistotną ilość akcji, których dotyczy przedmiotowe powiadomienie, powyższe opóźnienie nie miało wpływu na cenę akcji Emitenta ani nie wpłynęło w jakikolwiek sposób na sytuację Emitenta na rynku oraz GPW.

Pan Waldemar Lipka podał, że aktualnie posiada łącznie 1.469.751 akcji.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. (000HE8XG69R35I68).