Raport bieżący 34/2023

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Laskowicach informuję, że w dniu 30 października 2023r. zawarł ze szwedzką spółką świadczącą usługi pocztowe Umowę przedłużającą obowiązywanie Umowy Ramowej o Współpracy w zakresie realizacji przez PPH KOMPAP SA dostaw produktów i usług w na rzecz spółek należących do grupy kapitałowej w/w spółki. Umowa została przedłużona na okres dwóch lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2024r.

Na mocy umowy zmieniono cennik za realizację przedmiotu umowy. Zgodnie z nowymi warunkami Umowy przewidywana wartość kontraktu, przy założeniu aktualnych parametrów, wynosi co najmniej:

- w roku 2024 - 825 120,00 EUR tj. ok. 3 713 040 zł,

- w roku 2025 - 866 376,00 EUR tj. ok. 3 898 692 zł.

Podanie informacji na temat przedmiotowej umowy do publicznej wiadomości jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż zawarcie jej spełnia przesłanki do uznania jej za informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt a rozporządzenia MAR.