Raport bieżący 2/2024

Zarząd PPH KOMPAP SA w Laskowicach, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) (zwane dalej Rozporządzeniem), przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku - 16.05.2024r.

- Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku - 07.11.2024r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku - 05.09.2024r

3. Raporty roczne: - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023r. -25.04.2024r.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, PPH KOMPAP S.A. oświadcza, że nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.