Raport bieżący 10/2024

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" Spółka Akcyjna w Laskowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP" S.A. z siedzibą w Laskowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064285 (wpis do rejestru przedsiębiorców 23.11.2001r.), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 maja 2024 r. na godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów w Gdańsku przy ul. Opackiej 16 I p. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku w sprawie podziału zysku za 2023 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.

6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:

a) sprawozdania dotyczącego Spółki za rok 2023, w tym z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023 i wypłaty dywidendy,

b) sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2023,

c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym jej Komitetu Audytu, w 2023 roku,

d) sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023,

7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2023,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023,

e) podziału zysku,

f) wypłaty dywidendy,

g) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego Spółki za rok 2023, w tym z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy,

h) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2023,

i) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym jej Komitetu Audytu, w 2023 roku,

j) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,

k) powołanie członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji,

l) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023,

m) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 2 maja 2023 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki w Laskowicach przy ul. Parkowej 56 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia: Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki w Laskowicach przy ul. Parkowej 56 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia: Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika: Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem akcjonariusza spółki publicznej może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno być dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika są dostępne od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, w lokalu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.kompap.pl, przy czym Spółka nie nakłada obowiązku korzystania z tych formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika; posłużenie się formularzem nie jest warunkiem ważności pełnomocnictwa.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Nadto Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa również stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Spółka zwraca uwagę, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zalecane jest, aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ, bowiem nie można zagwarantować, że Spółka będzie w stanie zweryfikować fakt dokonania powyższych czynności w dniu ZWZ.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru. Osoby niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 7 maja 2024r. (dalej zwany Dniem Rejestracji).

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 kwietnia 2024r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. w dniu 8 maja 2024r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 7 maja 2024 roku

oraz

b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 26 kwietnia 2024r. i nie później niż w dniu 8 maja 2024r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z treścią art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona w lokalu Spółki przy ul. Parkowej 56 w Laskowicach w godz. 9.00 - 16.00 przez trzy dni robocze przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 20 maja 2024r.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w wyżej wskazanym lokalu Spółki oraz żądać odpisu w/w listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a nadto może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. od dnia 16 maja 2024r.

11. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.kompap.pl od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią art. 402 § 1 k.s.h.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej www.kompap.pl