Raport bieżący 15/2024

Zarząd PPH KOMPAP SA w Laskowicach informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszki Napiórkowskiej wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2024r. powzięło uchwałę o powołaniu Pani Agnieszki Napiórkowskiej na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

Z kolei Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23 maja 2024r., w związku z wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu Spółki Pana Waldemara Lipki wskutek upływu kadencji, powołała go na funkcję Prezesa Zarządu Spółki na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

Informacje, o których mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757) zostały przywołane w raportach bieżących dotyczących powołania w/w osób do organów Spółki po raz pierwszy i do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie.