INFORMACJE FINANSOWE

2011

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

52 935

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(3 358)

Zysk (strata) brutto

23 666

Zysk (strata) netto

25 674

Aktywa razem

22 470

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

53 204

Zobowiązania długoterminowe

24 480

Zobowiązania krótkoterminowe

28 724

Kapitał własny

49 700

Kapitał zakładowy

5 617

Liczba akcji

4 680 496

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

-

Dług netto

52 621PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

2011

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap (w tys. zł)

Rentowność sprzedaży
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)

0,4850

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
(aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

2,089

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

0,4786

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
(zysk netto/aktywa ogółem)

0,2309

 Marża EBIT
(wynik z działalności operacyjnej/ przychody ze sprzedaży)

-0,063

 Marża EBITDA
(EBITDA/ przychody ze sprzedaży)

-0,2055

 Rentowność brutto
(wynik brutto na sprzedaży/ przychody ze sprzedaży)

0,485

Dług netto/EBITDA

-4,836

 Zysk na akcję (wynik netto/  liczba akcji zwykłych)

-0,22